Europese grondwet 4

Wat me in het ontwerp-Handvest opviel is, dat in geen van de artikelen van de Europese burger wordt gevraagd het zijne te doen om de grondrechten van de Europese burger te bevorderen. Die rechten kunnen niet alleen door `de overheid' worden verzekerd; de burger kan zelf in zijn onmiddellijke omgeving en ook in groter verband een belangrijke bijdrage leveren aan eerbiediging en vervulling van de rechten van zijn medeburger. In een Europese grondwet zullen naast rechten ook de plichten van de burger aandacht moeten krijgen.

Als vijf belangrijke artikelen van zo'n grondwet zou ik willen noemen:

1. Het vaststellen dat wij een democratische staatsvorm willen behouden.

2. Dat een hoog niveau van opleiding en opvoeding blijvend noodzakelijk is om die staatsvorm zinvol te laten zijn.

3. Dat van de burger mag worden verlangd dat hij bereid is die staatsvorm te verdedigen in het geval die direct of indirect aan bedreiging blootstaat.

4 Een formulering van de rechten van de burger in een vorm, zoals die nu is gepresenteerd.

5. Een vernuftige formulering van de wijze, waarop de burger aan de verwerkelijking en handhaving van die rechten kan bijdragen (of dient bij te dragen).

    • K. de Way