Europese grondwet 3

Aan de Europese grondwet zou moeten worden toegevoegd: Een ieder heeft recht om te sterven, op een door hem/haar zelf te bepalen tijdstip en op een door hem/haar zelf te bepalen wijze. Hier doel ik op euthanasie in de meest ruime zin van het woord.

In het handvest wordt in een aantal gevallen verwezen naar de nationale wetgevingen, zelfs ondergeschikt gemaakt aan die wetgevingen. Die bepalingen dienen te vervallen. Om Europa een kans te geven wezenlijk één te worden, dienen alle mensen dezelfde rechten te hebben. Er mogen dus per land geen afwijkingen worden opgenomen.

In het Handvest zijn geen bepalingen opgenomen betreffende het handelen van mensen jegens dieren en de natuur (milieu). De mens heeft de plicht elk dier goed te verzorgen en het is niet toegestaan dieren te misbruiken, doden e.d. anders dan voor consumptie en op voor het dier minst belastende wijze. De mens heeft de plicht de natuur (milieu) in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren.

    • R. van der Spek