Compensatie voor invalide die moet leven

Het Franse Hof van Cassatie heeft bepaald dat een gehandicapt kind schadeloos gesteld moet worden voor het feit dat men het geboren heeft laten worden en dat het gedwongen is te leven.

Een dergelijke rechterlijke uitspraak is nooit eerder gedaan. De ouders, Josette en Christian Perruche, zeggen door een vergissing van een arts en een laboratorium weerhouden te zijn van een besluit tot abortus. Hun zoon Nicolas, geboren in 1983, bleek doof, zo goed als blind en ernstig geestelijk gehandicapt te zijn ten gevolge van de rodehondinfectie die zijn moeder tijdens de zwangerschap had opgelopen. Zij had duidelijk laten weten abortus te willen laten plegen als zij aan deze ziekte leed, maar de arts en het laboratorium beweerden dat zij tegen rode hond was ingeënt.

Het openbaar ministerie had zich op 3 november verzet tegen de eis van het echtpaar, omdat die het bestaan zou veronderstellen van een recht ,,om niet geboren te worden''. Het Hof dat in plenaire vergadering was bijeengekomen, heeft deze overweging terzijde geschoven en geoordeeld dat het kind schadeloosstelling kan eisen ,,voor het leed, dat het resultaat is van zijn handicaps en dat veroorzaakt (is) door de gemaakte fouten'', omdat die de moeder belet hebben haar zwangerschap te onderbreken.

De officier van justitie had het Hof ook voorgehouden dat inwilliging van de eis tot gevolg zou kunnen hebben, dat kinderen die ontevreden zijn over hun bestaan hun ouders een proces aandoen. Tevens wees hij op het risico van systematische abortus op foetussen met een handicap. De advocaat van de arts en het laboratorium betoogde, dat de directe oorzaak van de handicap van Nicolas Perruche niet de door hen gemaakte fout was, maar de ziekte van de moeder.

Het arrest van het Hof van Cassatie is de slotsom van een juridische strijd die in 1992 begon. Aanvankelijk was het kind in het gelijk gesteld, maar dat vonnis werd in hoger beroep door de rechtbank van Parijs vernietigd. In 1996 werd de eis in tweede instantie opnieuw ingewilligd, maar ook dit vonnis werd vernietigd. Nu het Hof van Cassatie uitspraak heeft gedaan, wordt de zaak terugverwezen naar de rechtbank van Parijs. Deze moet het arrest in principe eerbiedigen en slechts de hoogte van de schadeloosstelling vaststellen.

    • Pieter Kottman