Kabinet geeft meer kansen op kopen woning

De komende tien jaar moeten zo'n 700.000 huurwoningen worden verkocht om te kunnen voldoen aan de vraag naar een eigen huis van huurders. Vakantiehuisjes mogen onder voorwaarde worden vrijgegeven voor permanente bewoning.

Dit blijkt uit de nota `Mensen, wensen, wonen' die staatssecretaris Remkes (Volkshuisvesting) gisteren naar de Tweede Kamer heeft gezonden. Na verwerking van de reacties van een groot aantal adviseurs en belangenorganisaties komt de nota vrijwel overeen met het concept dat de staatssecretaris in mei publiceerde. Daarin wordt gepleit voor een aanzienlijke verbetering van de woonkwaliteit om te kunnen blijven voldoen aan de toenemende eisen die de burger aan het wonen en zijn woonomgeving stelt.

Het kabinet wil het woningbezit blijven bevorderen en wijst daarom afschaffing van de aftrek van hypotheekrente van de hand.

Om te voorkomen dat burgers in (nog grotere getale) de steden verlaten moet bij het opknappen van (ook naoorlogse) wijken worden voldaan aan de vraag naar ruimere woningen en een goede infrastructuur in de wijk. Ook in de Vinex-wijken (de uitbreidingen die de laatste jaren bij steden worden gerealiseerd) moet volgens Remkes het roer om. Remkes gaat er beter op letten dat gemeenten en woningcorporaties rekening houden met de modernere opvattingen over de inrichting van de woonomgeving.

Remkes vindt het tempo waarin met name woningcorporaties huurwoningen verkopen (20.000 tot 25.000 woningen per jaar) te laag. In 2010 moeten volgens hem zo'n 700.000 huurwoningen zijn verkocht (waarvan de corporaties er 500.000 voor hun rekening moeten nemen).

Verwacht wordt dat in 2010 61 procent van de huishoudens een eigen woning wil hebben. Op dit moment is dat 51 procent.

Gemeenten mogen voortaan vakantiehuisjes die aan een aantal eisen voldoen voor permanente bewoning vrijgeven. Doen ze dat niet, dan dienen ze op te treden als blijkt dat de huisjes voortdurend eenzelfde bewoner hebben.

Recreatiewoningen (vakantiehuisjes) mochten niet permanent worden bewoond. Maar in de praktijk wordt daar niet altijd de hand aan gehouden.