`Noorden wordt onderbedeeld bij kunstsubsidies'

De subsidietoekenning aan Noordelijke kunstinstellingen in het kader van het Kunstenplan 2001-2004 moet herzien worden. Een substantieel deel van de 40 miljoen gulden die de Kamer beschikbaar stelt voor kunst zou daartoe moeten worden ingezet. Dit is de strekking van een petitie die morgenmiddag in Den Haag zal worden aangeboden aan de leden van de vaste kamercommissie voor cultuur.

De petitie is opgesteld door de fotomanifestatie Noorderlicht (Groningen) in samenwerking met het Friese Keunstwurk en werd ondertekend door ruim honderd bestuurders en vertegenwoordigers van noordelijke culturele instellingen. Daaronder zijn ook de gedeputeerden van cultuur van de drie noordelijke provincies en de cultuurwethouders van Groningen en Leeuwarden.

De initiatiefnemers van de petitie hebben op grond van het Kunstenplan 2001-2004 becijferd dat in de drie Noordelijke provincies, goed voor tien procent van de Nederlandse bevolking, minder dan vier procent van de kunstgelden besteed wordt. Slechts zeventien organisaties uit de drie noordelijke provinciën zagen hun aanvraag, geheel of gedeeltelijk, gehonoreerd. Op terreinen als film, podiumkunsten, bouwkunst en amateurkunst en educatie wordt in het Noorden geen enkele instelling ondersteund. Beeldende kunst, orkesten, ensembles, muziektheater, dans en jeugdtheater zijn slechts met één gesubsidieerde instelling vertegenwoordigd.

,,De cijfers tonen aan dat het jarenlange geroep om cultuurspreiding tot niets heeft geleid', vindt Noorderlicht-directeur Ton Broekhuis. Daarnaast staat de huidige verdeling van de kunstgelden haaks op het in het Kunstenplan geformuleerde streven om naast allochtonen en jongeren ook mensen buiten de Randstad meer bij kunst en cultuur te betrekken, aldus Broekhuis.

In de petitie wordt daarom gepleit voor een `cultureel Langmanakkoord' (naar de in 1997 door de Commissie Langman ingediende schets voor de sociaal-economische ontwikkeling van het Noorden) om op langere termijn kansen te kunnen scheppen voor nieuwe initiatievenm op cultureel gebied.

Fractiespecialisten van de VVD, D66, CDA en GroenLinks hebben zich eerder al positief uitgelaten over dit Noordelijke initiatief. F. Halsema (GroenLinks) noemde het in het Nieuwsblad van het Noorden ,,discutabel dat bepaalde cultuursectoren in het Noorden worden genegeerd.'

Noorderlicht, de enige specifiek op fotografie gerichte instelling die binnen het kunstenplan subsidie krijgt, schreef eerder al een open brief aan Van der Ploeg. Hoewel de Raad voor Cultuur zich in zijn advies zeer lovend uitliet over de instelling, werd de subsidieaanvraag maar voor iets meer dan de helft gehonoreerd. Veertien van de zeventien andere Noordelijke instellingen overkwam hetzelfde. De Tweede Kamer buigt zich volgende week over het door staatssecretaris van der Ploeg opgestelde Kunstenplan.

    • Eddie Marsman