AFBRAAK

In de bijlage W&O van 21 oktober stelt Dirk van Delft terecht dat ik voornemens ben mijn hoogleraarschap in de wetenschapsgeschiedenis aan de Universiteit Twente vervroegd neer te leggen. Hij vermeldt aansluitend dat het nog maar de vraag is of ik zal worden opgevolgd. Te meer waar deze combinatie van mededelingen gemakkelijk de indruk van vaandelvlucht zou kunnen oproepen, zou ik de tweede mededeling van haar omineuze karakter willen ontdoen. Over mijn opvolging ingaand 1 jaar na mijn vervroegd vertrek (voorzien voor eind dit academisch jaar) heb ik namelijk al geruime tijd geleden mondeling en schriftelijk overeenstemming bereikt met de faculteitsdecaan, die inmiddels doende is een structuurcommissie bijeen te roepen.

Overigens is er nieuwe informatie over de benoeming van Albert van Helden als hoogleraar wetenschapsgeschiedenis aan de UU: inmiddels ligt er een door het College van Bestuur ondertekend benoemingsbesluit. Dat de onzekerheid over de wetenschapshistorische post bij de VU voortduurt, klopt bij mijn weten weer wel.

    • Prof.Dr. H.F. Cohen Enschede