ENQUETE HET IDEALE GEDICHT (HERHALING)

1 Wat is het belangrijkste thema van het Ideale Gedicht?

a vriendschap, de liefde

b de dood

c God

d kinderen, ouders, familie

e de natuur, het landschap

f de stad, het dorp

g dieren

h het schrijven van poëzie

i politiek of maatschappij

j het raadsel van het bestaan

2 Hoe komt het Ideale Gedicht over?

a raadselachtig

bdirect begrijpelijk

c meerduidig

d eenduidig

e concreet

f abstract

g actueel

h tijdloos

3 Wat doet het Ideale Gedicht vooral?

a het ontroert

b het troost

c het stemt tot nadenken

d het verontrust

e het amuseert

f het is leerzaam

g het stemt melancholisch

4 Wat bevat het Ideale Gedicht in elk geval?

a humor

b ernst

c weemoed

d en verheven toon

eeen alledaagse toon

5 Welk rijm heeft het Ideale Gedicht?

a eindrijm

ballitteratie

c klinkerrijm en/of binnenrijm

d helemaal geen rijm

e combinatie van a,b,c

6 Heeft het Ideale Gedicht een strak

metrum?

a Ja

b Nee

7 In welke dichtvorm is het Ideale Gedicht geschreven?

ain sonnetvorm (14 regels met een

betekenisomslag na de eerste 8 regels)

b als een puntdicht (`Hier ligt Poot/Hij is

dood')

c als een haiku (drie regels van

achtereenvolgens 5, 7 en 5 lettergrepen)

d in balladevorm, als lied

e in free verse (zonder formele beperkingen)

8 In welke persoon is het Ideale Gedicht geschreven?

a de ik-vorm

b de jij-vorm

c de u/gij vorm

d de hij/zij-vorm

e de wij-vorm

f de jullie-vorm

g de zij-vorm (derde persoon meervoud)

h de onpersoonlijke (men-) vorm

9 In welk seizoen speelt het Ideale Gedicht zich af?

a in de lente

b in de zomer

c in de herfst

din de winter

e in een niet nader aangeduid seizoen

10 Wat is in het Ideale Gedicht ten strengste verboden?

a het noemen van klassieke goden en

helden

b het gebruik van neologismen,

zelfverzonnen woorden

c verwijzen naar films of popmuziek

d scheldpartijen en viespeukerij

e het woord `sneeuw'

f niets

Stuur dit enqûete-formulier ingevuld vóór vrijdag 10 november naar:

NRC Handelsblad

t.a.v. Het Ideale Gedicht

Antwoordnummer 92312

3009 XD Rotterdam

(een postzegel is niet nodig)