Gijzeling 2

Wie gevaarlijke wapens en verboden drogen in een woning opslaat, heeft kennelijk de bedoeling anderen te schaden in leven en/of gezondheid. Het genot daarvan behoort tot de primaire mensenrechten, veel belangrijker dan andere mensenrechten zoals een `eerlijke behandeling' in de strafvervolging indien dit tot straffeloosheid zou leiden. Wat is er, gelet op alle omstandigheden, tegen dat de politie zich, door een voorgewend onderzoek naar wateroverlast, vergewist alvorens toe te slaan? Oneerlijke behandeling? Kom nu toch. Mensenrechten zijn geen doel op zichzelf doch middel tot een `stil en gerust leven' voor allen. Wat kan het er voor de strafbaarheid toe doen indien de politie tevoren al of geen onderzoek naar wateroverlast heeft gedaan? De gijzeling van de journalist die over dit onderzoek heeft bericht, komt overbodig voor. Ook een onderzoek naar de waarheid van zijn verhaal.

Hoogstens zou dit een disciplinair onderzoek kunnen zijn waar de strafrechter in deze zaak buiten staat. Dit kan toch niet tot straffeloosheid leiden? Men moet niet van uit een ivoren toren de mensenrechten abstraheren, losmaken van feiten en omstandigheden. Geen enkel recht is absoluut. Wie de samenleving aldus bedreigt, verdient in casu geen beroep op mensenrechten op dit detail. Nog altijd geldt de aloude waarheid, vanuit de samenleving: `Met boeven vangt men boeven'. Dan moet je maar geen boef zijn.

    • Mr L. van Heijningen