Kamer verwerpt motie tegen tol

. De Tweede Kamer heeft gisteren met een kleine meerderheid een motie van de VVD en het CDA verworpen om de anti-fileplannen van het kabinet op een essentieel punt te wijzigen. De doorslag gaf de ChristenUnie van RPF en GPV, waardoor de motie met 70 stemmen voor en 68 tegen werd afgewezen.

Minister Netelenbos (Verkeer) heeft de vier grote stadsregio's in de Randstad miljardeninvesteringen in infrastructuur aangeboden op voorwaarde dat ze ook rekeningrijden invoeren. Ze had de Kamer de motie vooraf ten zeerste ontraden.

De motie beoogde investeringen en rekeningrijden te ontkoppelen door de schade van een weigering door de stadsregio's om tolpoorten in te voeren te beperken. Ze zouden dan alleen de rijksbijdrage van 250 miljoen gulden aan een mobiliteitsfonds en de gederfde inkomsten uit het rekeningrijden verspelen.

Het Kamerlid Stellingwerf (RPF) verklaarde dat zijn fractie en die van het GPV op zichzelf sympathiek staan tegenover de gedachte van VVD en CDA om de regio's bij het niet meewerken aan rekeningrijden niet dubbel te straffen. Maar Stellingwerf voegde eraan toe dat ,,het onaangename karakter'' van het debat op dinsdagavond en de manier waarop de motie verwoord was hem er toch van weerhielden voor de motie te stemmen. Hij gaf er de voorkeur aan de kwestie opnieuw aan de orde te stellen bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Verkeer en Waterstaat en bij de behandeling van het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) later dit jaar.

De stemming bleef spannend tot het eind, omdat de voorstanders in beginsel op zeker de helft van de Kamerleden konden rekenen. De VVD zelf stelde alles in het werk haar leden op te trommelen. De VVD'er Cherribi reisde in allerijl met een taxi vanuit Brussel naar Den Haag. Het mocht echter mede door de afwezigheid van enkele andere Kamerleden niet baten.

Volgende week moeten de stadsregio's en gemeenteraden besluiten of ze akkoord gaan met de `bereikbaarheidsconvenanten'.

DOSSIER REKENINGRIJDENwww.nrc.nl