Sneller in bijzonder onderwijs

Basisschoolleerlingen mogen vanaf 1 augustus 2002 niet langer dan drie maanden wachten op een plaats in het speciaal onderwijs. Om leerlingen sneller te kunnen plaatsen is voor dit schooljaar 18 miljoen gulden beschikbaar.

Ongeveer eenderde van de samenwerkingsverbanden Weer Samen Naar School (WSNS) waarin gewone en speciale basisscholen samenwerken, heeft een wachtlijst. Op die lijst staan leerlingen die volgens de beoordelingscommissie het niet op een reguliere basisschool zullen redden. Zij moeten naar het speciaal basisonderwijs.

Het plan van aanpak dat staatssecretaris Adelmund (Onderwijs) gisteren naar de Tweede Kamer stuurde, moet de samenwerkingsverbanden beter in staat stellen de wachtlijsten voor de speciale scholen weg te werken. Alle samenwerkingsverbanden krijgen extra geld. Nog dit jaar is dat een vast bedrag van 20.000 gulden en een vast bedrag per leerling.

In april bleek dat het aantal kinderen dat is verwezen naar speciale scholen voor het basisonderwijs, is gedaald van 57.500 in 1995 naar 52.120 in 1999. Er zijn grote verschillen tussen de samenwerkingsverbanden in hun aanpak om kinderen met leer- en gedragsproblemen binnen het gewone basisonderwijs op te vangen. Overigens bleek uit een onderzoek van dagblad Trouw vorige week dat het aantal kinderen dat naar scholen voor zeer moeilijk opvoedbare of lerende kinderen werd verwezen juist was gestegen. Dat zou de daling op de speciale scholen kunnen verklaren omdat deze scholen buiten de samenwerkingsverbanden vallen.