Particulieren in Enschede krijgen schade vergoed

Met een extra bijdrage door het rijk van 6,2 miljoen gulden aan het Nationaal Rampenfonds kan aan particulieren het grootste deel van de schade als gevolg van de vuurwerkramp in Enschede worden vergoed. De gemeente Enschede wil de regelingen voor schadeloossteling tevens verruimen en soepeler toepassen, zo is gisteren bekendgemaakt.

In de kas van het Rampenfonds zit na de extra storting 45 miljoen gulden. Daarvan zal naar verwachting 35 miljoen worden besteed aan de schaderegelingen voor particulieren.

Het grootste deel hiervan (20,5 miljoen) gaat naar de `regeling onkosten buitengewone omstandigheden'. Verder is 12 miljoen nodig voor mensen die binnen zes weken na de ramp terugkeerden naar hun woning, maar die al of niet gedeeltelijk hun inboedel kwijt waren geraakt. Nog eens twee miljoen is uitgetrokken voor de schade aan auto's en motoren.

De gemeente Enschede voerde direct na de ramp in overleg met het rijk enkele regelingen in om de slachtoffers van de ramp te kunnen helpen. Het uitgangspunt was dat niemand zou worden benadeeld door de ramp. Die eerste zogenoemde all-in regelingen dekten vooral de aanschaf van kleding, inrichting van tijdelijke woonruimte en verhuiskosten. Als voorwaarde gold toen dat het uitgekeerde bedrag moest worden terugbetaald als de verzekering de schade had vergoed. Destijds leidde dat tot boze reacties onder de bewoners, die vonden dat mensen die weigerden zich `netjes' te verzekeren, ten onrechte het rampgeld incasseerden. Gisteren is besloten dat niemand de toen door de gemeente gedane uitkeringen hoeft terug te betalen.

Door de extra bijdragen van het rijk wordt het ook mogelijk om een regeling te treffen voor mensen die niet of onderverzekerd waren. Verwacht wordt dat deze voorziening in de loop van de volgende maand gereed is. Het uitgangspunt is dat deze groep zestig procent van de beschadigde of vernietigde inboedel zal ontvangen. Fietsen, bromfietsen en `spullen op zolder' vallen niet onder de regeling.

Voor de uitvoering van deze regelingen wordt een nieuwe stichting opgericht, de betalingen worden gedaan door LASER, een Europees betaalorgaan en agentschap van het ministerie van Landbouw. Dit bureau verzorgde onder meer de uitkeringen na de watersnood van 1998.

Een inzamelingsactie onder de bevolking voor de slachtoffers van de vuurwerkramp bracht eerder dit jaar 38,8 miljoen op.