Vrije school verwijst leerling vaker door

De antroposofische scholen verwijzen de meeste leerlingen door naar het speciaal onderwijs, die zijn bedoeld voor kinderen met leer- of gedragsproblemen. Dit blijkt uit onderzoek van het dagblad Trouw. Het is opmerkelijk omdat Vrije scholen pretenderen kinderen minder snel af te rekenen op leerprestaties dan andere scholen.

Verwijzing naar het speciaal onderwijs verschilt per schooltype. Zo blijkt dat scholen met levensbeschouwelijke inslag hun leerlingen die speciale zorg nodig hebben het minst vaak doorsturen. Scholen die veel doorverwijzen, scoren vaak hoger op de cito-toets.

Het aantal kinderen dat door basisscholen wordt verwezen naar het speciaal onderwijs is de afgelopen drie jaar iets gestegen. Staatssecretaris Adelmund (Onderwijs) meldde daarentegen in april nog aan de Tweede Kamer dat het aantal leerlingen op speciale scholen in vier jaar met 10 procent is gedaald. Ze concludeerde daaruit dat het beleid om leerlingen die extra hulp nodig hebben op de gewone basisschool op te vangen – het zogenoemde `weer-samen-naar-school' beleid – vruchten afwerpt.

Een verklaring voor de toename van het aantal doorverwijzingen kan zijn dat kinderen uit het speciaal onderwijs vaak weer worden doorgestuurd naar scholen voor zeer moeilijk lerende of zeer moeilijk opvoedbare kinderen. Op deze scholen stijgt het aantal scholieren wel. In het Trouw-onderzoek zijn deze scholen wel meegenomen, maar in de cijfers van Adelmund komen ze niet voor.