Kamer wil 40 miljoen extra voor cultuur

Op verzoek van de Tweede Kamer wordt de cultuurbegroting met ingang van volgend jaar verhoogd met veertig miljoen gulden. Een voorstel voor verhoging tot één procent van de rijksbegroting heeft het niet gehaald.

Naast de afgesproken verhoging met veertig miljoen gulden verzocht de Tweede Kamer gisteren om nader onderzoek naar een substantiële, structurele verhoging van het cultuurbudget in de komende jaren, en voorstellen ter verbetering van de arbeidsvoorwaarden in het kunstbedrijf. Moties van deze strekking zijn gisteravond laat aangenomen aan het einde van de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer. De motie over het arbeidsvoorwaardenbeleid van oppositiepartij GroenLinks werd met slechts 73 tegen 71 stemmen aangenomen.

Eerder op de dag hadden de regeringspartijen PvdA en D66 geprobeerd steun te krijgen voor een motie waarin de regering zou worden opgeroepen in de toekomst één procent van de totale rijksuitgaven voor cultuur te bestemmen. Omdat coalitiepartner VVD dit idee niet wilde steunen, moest steun worden gevonden bij oppositiepartij CDA. Die verzet zich echter principieel tegen het koppelen van budgetten, in dit geval tussen cultuurbegroting en totale begroting. De uiteindelijke tekst van de aangenomen motie rept daarom alleen in algemene termen van een `meerjarig perspectief' om door een `structurele verhoging van het huidige budget' te komen tot `een intensivering van kunst en cultuur'.

De VVD steunde wel een andere motie om aan de cultuurbegroting al voor volgend jaar veertig miljoen gulden extra toe te kennen. Alleen de SGP was tegen dit voorstel. Die veertig miljoen zullen worden gefinancierd uit de aardgasbaten, via het zogeheten FES-bruggetje. De Kamer riep staatssecretaris Van der Ploeg van Cultuur op ten spoedigste te laten weten hoe hij zijn extra budgettaire ruimte denkt te besteden. De Tweede Kamer denkt aan de orkesten, Van der Ploeg heeft al eerder laten weten eventueel extra geld aan positief beoordeelde instellingen te willen besteden.

De symfonie- en kamerorkesten, verenigd in het CNO, hebben vanmorgen bij Tweede Kamer en Van der Ploeg 13,5 van de 40 miljoen gulden extra geclaimd. Daarmee worden niet alleen ongewenste inbreuken op het orkestenbestel voorkomen, maar kunnen ook allerlei door Van der Ploeg uitgestelde verbeteringen voor de hele muziekwereld, van opera tot pop en jazz, worden ingevoerd.

Ook vraagt de Tweede Kamer aan het kabinet om op korte termijn te komen met voorstellen over de bevordering van kunst en cultuur met behulp van fiscale maatregelen. Het bestaande fiscaal beleid inzake film is naar het oordeel van de Kamer zo'n succes dat het andere sectoren ten voorbeeld kan strekken.