Onverwachte rentewending

Hoewel het inflatiebeeld voor het eurogebied niet echt veranderd is – de olieprijzen blijven hoog en de eurokoers laag – nam het renteverloop afgelopen week een vreemde wending. De eenjaarsrente daalde met circa 10 basispunten tot 5,21 procent, terwijl de driemaandsrente met 5 basispunten afnam tot 4,81 procent.

Het is onduidelijk waarom de rente daalde. Misschien dat berichten van een afzwakkende Amerikaanse economie en de voorgenomen uitbreiding van de olieproductie door de OPEC-landen hebben bijgedragen aan een lagere inflatieverwachting. De zwakke euro en de hoge olieprijzen blijven echter inflatierisico's met zich meebrengen, waardoor het huidige lagere renteniveau vermoedelijk van tijdelijke aard is.

De geldmarktactiviteiten in de verslagweek waren voor het overige nauwelijks spannend te noemen. Aan het begin van de week was sprake van forse aanhouding op de reserverekening. Gemiddeld stond ruim 1,5 miljard euro meer op de rekening dan verplicht is. De ECB reageerde hier op door een oude herfinancieringstransactie te vervangen met een 5 miljard euro kleinere transactie van 63 miljard euro. Deze verkrapping werd deels tenietgedaan door afname van het aantal bankbiljetten in omloop met 2,2 miljard euro. Voorts leidden pensioen- en salarisbetalingen van overheden in het eurogebied tot een ruimere markt. De post schatkistsaldi nam derhalve met 1,4 miljard euro af tot 55,4 miljard euro. De bovengenoemde mutaties leidden uiteindelijk tot een verkrapping van de geldmarkt met 2,3 miljard euro, waardoor de reserverekening uitkwam op 110,7 miljard euro.

De ECB deelde onlangs mee per 14 september voor 2,5 miljard euro aan deviezenopbrengsten te zullen verkopen. Met nadruk werd gemeld dat deze verkoop niet bedoeld is ter ondersteuning van de euro.

In de weekstaat is die transactie vooralsnog niet terug te vinden. De nettodeviezenpositie van het Eurosysteem (vorderingen in vreemde valuta minus verplichtingen in vreemde valuta en de tegenwaarde special drawings rights) bleef in de verslagweek onveranderd op 261 miljard euro.

Bron: ING Economisch Bureau