Kamer wil extra miljoenen voor investeringen

[Vervolg van pagina 1] Behalve meer belastingverlaging willen de coalitiefracties volgend jaar ook extra investeren voor een bedrag van circa 350 miljoen gulden. Dit geld moet worden besteed aan extra opleidingsplaatsen voor onder meer huisartsen en verpleegkundigen (130 miljoen) en aan extra ondersteunend personeel in het voortgezet onderwijs (150 miljoen).

Ook wordt nog 30 miljoen gulden uitgetrokken voor de versterking van de politie. Een Kamermeerderheid wil de numerus fixus voor de studie geneeskunde opheffen.

Premier Kok zei vanmorgen, in zijn antwoord aan de Kamer, dat het kabinet voor het eind van het jaar in een notitie zal aangeven hoe de opleidingscapaciteit kan worden vergroot. Melkert (PvdA) en De Hoop Scheffer (CDA) wilden sneller maatregelen.

Voor cultuur wordt volgend jaar 40 miljoen extra uitgetrokken, bovenop de 220 miljoen die het kabinet op Prinsjesdag had geboden. Het cultuurbudget komt hiermee uit op circa 1,6 miljard gulden. De coalitiefracties willen vastleggen dat de cultuurbegroting de komende jaren kan stijgen tot 1 procent van de rijksbegroting, die dit jaar circa 190 miljard gulden bedraagt.

De extra uitgaven moeten komen uit de algemene reserve van 250 miljoen gulden per jaar die in het regeerakkoord is vastgelegd, terwijl circa 100 miljoen is gevonden bij de besteding van extra aardgasbaten via het FES-fonds.

Later dit jaar zou nog een bedrag van 1 à 1,5 miljard gulden kunnen worden gevonden voor eenmalige investeringen in natuurontwikkeling, monumentenzorg en renovatie van schoolgebouwen. Dit komt aan de orde bij de behandeling van de Najaarsnota, in november.