Alcohol in het verkeer 1

Professor Uges laat zien hoe een kleine hoeveelheid alcohol al kan leiden tot een alcoholpromillage in het bloed dat boven de door minister Netelenbos van verkeer en Waterstaat, voorgestelde limiet van 0,2 promille ligt (NRC Handelsblad, 16 september). Hij laat ook zien dat door deze maatregel de verkeersdeelnemer zelfs onverwacht en te goeder trouw tot overtreder kan worden.

Buiten beschouwing blijft in zijn betoog een belangrijker punt in de argumentatie aangaande de voorstellen van de minister. De vraag namelijk of door verkeersdeelnemers met een alcoholconcentratie in het bloed tussen de 0,2 en 0,5 promille significant meer ongelukken worden veroorzaakt dan door verkeersdeelnemers die geheel nuchter zijn. Tot nu toe zijn over dit punt in de publicaties in de media, voorzover mij bekend, geen harde cijfers genoemd. Zolang het bewijs ontbreekt dat door deze verkeersdeelnemers meer ongelukken worden veroorzaakt, mist het voorstel van de minister het enige redelijke argument voor de voorgestelde maatregel. Er blijven dan slechts de nadelen die al door Uges worden gesignaleerd: onterechte criminalisering en zinloze, extra inspanningen van politie en justitie.

Het is te hopen dat de Tweede Kamer de beslissing over deze zaak op feiten zal baseren, en zich niet zal laten leiden door `gut feelings' of het `gesundes Volksempfinden' van een deel van de kiezers.