`500 miljoen gulden extra voor cultuur'

Over een periode van vier à vijf jaar zal de cultuurbegroting geleidelijk en structureel worden verhoogd tot één procent van de totale rijksuitgaven.

Die verhoging van het cultuurbudget wordt bepleit in een gisteren gemaakte afspraak tussen financiële specialisten van de regeringspartijen. De cultuurbegroting voor het jaar 2001 wordt inmiddels verhoogd met nog eens veertig miljoen gulden.

Door deze afspraken en een eerdere, al in de Miljoenennota aangekondigde verhoging bedraagt het budget van staatssecretaris van Cultuur Van der Ploeg (PvdA) nu ongeveer 1,4 miljard gulden. Bij de huidige stand van de rijksuitgaven zou één procent van de rijksuitgaven ongeveer 1,9 miljard gulden zijn, wat zou neerkomen op een verhoging van het cultuurbudget met 500 miljoen gulden.

Nog niet bekend is, of de jongste verhoging van de cultuurbegroting gevolgen heeft voor instellingen uit de cultuurwereld die eerder hun subsidie zagen geschrapt of gereduceerd.

De Raad van Cultuur zei eerder in haar verslag 37 miljoen tekort te komen om alle subsidies te verlenen die naar haar oordeel instellingen toekomen. Sindsdien is de cultuurbegroting voor het jaar 2000 in totaal met 240 miljoen gestegen. Naar verwachting zal het gros van deze toename worden besteed aan de prioriteiten van Van der Ploeg, en niet ten goede komen aan de culturele instellingen.

Het vannacht bereikte akkoord, waarin ook de wegenbelasting en andere onderwerpen zijn opgenomen, lijkt vooral het gevolg te zijn van druk uitgeoefend door PvdA-fractieleider A. Melkert, die gisteren tijdens de algemene beschouwingen de cultuur uitvoerig ter sprake had gebracht. Melkert pleitte toen om voor cultuur in de toekomst één procent van de Rijksuitgaven uit te trekken en sprak grote waardering uit voor de niet-materiële aspecten van het beleid van staatssecretaris Van der Ploeg.

Dat het bestaande culturele leven maar een klein deel van de bevolking bereikt, kan niet zonder meer worden geaccepteerd, meende Melkert. Hij bepleitte vooral `bredere deelname' van jongeren en allochtonen. Van oppositiezijde had P. Rosenmöller (GroenLinks) een verhoging van de cultuurbegroting met honderd miljoen gevraagd.