Zuid-Holland gaat akkoord met jaarrekening '99

Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben vanmorgen de provinciale jaarrekening over het jaar 1999 goedgekeurd, ondanks het ontbreken van de instemming van het controlerende accountantsbureau.

Gisteren maakte Zuid-Holland bekend dat Accountant Deloitte & Touche weigerde de jaarrekening goed te keuren, omdat er wegens gebrekkige administratie nog altijd geen compleet beeld is van de totale provinciale leningenportefeuille op 1 januari 1999.

Deloitte & Touche viel er ook over dat de provincie niet kan nagaan of het bedrag aan motorrijtuigenbelasting dat zij doorgesluisd krijgt van de rijksoverheid, juist is.

Gedeputeerde L. Huizer (Financiën) wees er vanmorgen op dat de vaststelling van een gebrekkige administratie niet berust op nieuwe informatie, maar de nasleep is van de Ceteco-affaire van vorig jaar. De provincie bleek toen overheidsgeld te hebben verloren met risicovolle beleggingen in het verlieslijdende handelshuis Ceteco. De affaire leidde tot het aftreden van commissaris van de koningin J. Leemhuis en enkele gedeputeerden.

Minister De Vries (Binnenlandse Zaken) besloot deze zomer de jaarrekeningen van de provincies weer door de rijksoverheid te laten controleren. In oktober verwacht het ministerie de jaarrekening 1999 van Zuid-Holland.

Een woordvoerder van het ministerie verwacht dat het niet goedkeuren van de jaarrekening 1999 geen gevolgen zal hebben voor de provincie. Inmiddels zijn de meeste risicovolle beleggingen van Zuid-Holland afgebouwd. Sommige ,,licht-risicodragende'' investeringen lopen als gevolg van langlopende verplichtingen nog door tot het jaar 2007.

De onduidelijkheid over het bedrag dat Zuid-Holland ontvangt uit de motorrijtuigenbelasting, geldt volgens de woordvoerder van het ministerie voor alle provincies en kan Zuid-Holland niet worden aangerekend.

Eigenlijk hadden Provinciale Staten de jaarrekening in juni al aangeboden moeten krijgen. De vertraging is veroorzaakt door een grote reorganisatie op het provinciehuis na de Ceteco-affaire.

Gedeputeerde Huizer benadrukte vanmorgen dat de provincie begonnen is aan nieuwe periode en de affaire als een gesloten boek beschouwt. Vorige week presenteerde zij samen met commissaris van de koningin J. Franssen de provincie een begroting met een overschot van 5,9 miljoen gulden.