Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en milieubeheer

Vijfde Nota

Het pièce de résistance van Pronk op VROM moet nog altijd de Vijfde Nota voor de Ruimtelijke Ordening worden, waarin hij aangeeft hoe Nederland de komende twee decennia het beste kan worden ingedeeld. Ettelijke malen al heeft de minister om uitstel gevraagd onder het motto: beter laat een goede nota dan een vlotte maar slechte.

Nationaal milieubeleidsplan

Een andere hoofdtaak van Pronk, het opstellen van een nationaal milieubeleidsplan, nadert eveneens zijn voltooiing. Ook volgens hemzelf zijn de barensweeën hierbij minder heftig dan bij de Vijfde Nota.

Klimaatconferentie

Pronk zelf kan zich zonder gêne vertonen op de Internationale Klimaatconferentie van de VN, november in Den Haag. Als een der eerste landen ter wereld heeft Nederland een uitvoeringnota gepresenteerd met maatregelen om de uitstoot van de broeikasgasse terug te dringen. In de nieuwe begroting is voorts 500 miljoen gulden (200 miljoen in 2001 en 300 miljoen in 2003) uitgetrokken voor het zogeheten Clean Development Mechanism (CDM), dat is bedoeld om ontwikkelingslanden te helpen bij het terugdringen van de broeikasgassen.

In eigen land

Ter compensatie van de hoge economische groei, die een extra belasting van het milieu met zich meebrengt, heeft het kabinet voor het eerst 1,3 miljard gulden uitgetrokken. Het gaat om 570 miljoen gulden aan uitgaven, onder meer om de uitstoot van verzurende stoffen en fijnstof tegen te gaan. Voorts zijn er honderden miljoenen guldens beschikbaar om via fiscale voordelen de uitstoot van CO2 in eigen land terug te dringen.

Inspectie

De verschillende inspectie-organisaties van het ministerie zullen worden geïntegreerd in één VROM-inspectie, een proces dat in 2002 moet zijn voltooid.

Stadsvernieuwing

Aangezien 80 procent van de bevolking in stedelijke gebieden woont, zullen er extra uitgaven worden gedaan voor stadsvernieuwing. Hiervoor is een miljard gulden beschikbaar, terwijl er voor Nieuwe Sleutelprojecten (bij voorbeeld rond stations aan de Hogesnelheidslijn-Zuid) in de steden nog eens 740 miljoen gulden is uitgetrokken.

Nationaal Planbureau

Mede op verzoek van de Tweede Kamer stelt minister Pronk voor een nieuw onafhankelijk Nationaal Planbureau op te richten. Dit zou de huidige Rijksplanologische Dienst (RPD), die direct onder het gezag van de minister valt, moeten vervangen.

Vinex-wijken

Staatssecretaris Remkes, de eerst verantwoordelijke voor de volkshuisvesting, wil de kwaliteit van de VINEX-wijken verhogen, onder meer door de zeggenschap voor de burger te vergroten.

Huursubsidie

Per 1 juli wordt de zogeheten koopkrachttoeslag in de huursubsidie afgeschaft. Na een korte overgangsregeling wordt hiervoor compensatie verleend via de fiscus.