SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Werklozen

Langdurig werklozen die geen moeite doen om weer aan het werk te komen worden gekort op hun uitkering. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat strenger toezien of gemeenten de sanctiemogelijkheden die bij wet mogelijk zijn, wel goed en consequent toepassen. De zogeheten sluitende aanpak, waarbij nieuwe werklozen binnen een jaar een opleiding, werkervaringsplaats of werk krijgen aangeboden, wordt in 2002 ook voor langdurig werklozen ingevoerd, zo kondigt minister Vermeend aan.

Ouderschapsverlof

Het kabinet wil het opnemen van ouderschapsverlof bevorderen. Als werkgevers met ingang van 2001 minimaal 70 procent van het minimumloon doorbetalen bij ouderschapsverlof dan zal de fiscus de helft meebetalen, tot een maximum van 50 procent van het minimumloon. Daarnaast wordt de betaalbaarheid van kinderopvang voor mensen met lage inkomens vergroot door een ruimere aftrekregeling. De bedoeling is hiermee de combinatie van arbeid en zorg te bevorderen.

Kinderopvang

Met ingang van 2001 kunnen de kosten van kinderopvang boven de 100 gulden worden afgetrokken. Deze drempel ligt nu nog op 336 gulden. Hierdoor kunnen mensen met lage inkomens nagenoeg alle kosten voor kinderopvang aftrekken. Voor deze fiscale maatregel heeft het kabinet 75 miljoen gulden in 2001 geraamd.

Ouderen

Ouderen moeten meer en langer doorwerken. Op termijn wordt de fiscale ondersteuning van vervroegde uittredingsregelingen (VUT) afgeschaft en omgezet in flexibele pensioenregelingen. Bedoeling is dit voor 1 juli 2002 wettelijk te regelen. Ook wordt het mogelijk gemaakt naast een VUT-uitkering nog in deeltijd te werken. De arbeidsdeelname van ouderen is in Nederland relatief laag. Vóór deze kabinetsperiode was het beleid erop gericht mensen vroeg te laten stoppen met werken, om de kansen voor jongeren op de arbeidsmarkt te vergroten. Om werkloze ouderen aan het werk te helpen, heeft het kabinet besloten de regeling afdrachtsvermindering langdurig werklozen te verruimen. De regeling wordt per 1 januari 2001 van toepassing op mensen ouder dan 50 jaar, in plaats van 57,5 jaar. Het kabinet overweegt om vanaf 1 januari 2002 een sollicitatieplicht in te voeren voor werklozen van 57,5 jaar en ouder.

WAO

Het aantal arbeidsongeschikten groeit tot 2002 door naar 947.000. Dit jaar zal het gemiddelde aantal WAO'ers uitkomen op 912.000. Met een stijging was al rekening gehouden wegens een toename van de beroepsbevolking, de vergrijzing en de toename van vrouwen op de arbeidsmarkt. Maar de stijging is sterker dan aan het begin van deze kabinetsperiode was verwacht. Staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken) toonde zich bij de presentatie van de begroting gematigd positief over de WAO-ontwikkeling. WAO-aanvragen worden namelijk steeds meer afgewezen.

Armoedeval

Het kabinet trekt in de begroting 450 miljoen gulden uit om de armoedeval te bestrijden. De `armoedeval' betreft de inkomensdaling van mensen die na een uitkering weer een baan vinden, waarbij zij het recht op allerlei subsidies verliezen. De 450 miljoen gulden zal voornamelijk worden gebruikt voor een subsidieregeling.