`Vergrijzing vereist belastingverhoging'

De belastingen moeten vanaf volgend jaar met ruim 6 miljard gulden omhoog om de kosten van de vergrijzing te kunnen opvangen. Zonder deze verhoging komen de overheidsfinanciën onder druk te staan.

Dat concludeert het Centraal Planbureau in het rapport Ageing in the Netherlands. Tegenover elke 65-plusser zijn er nu 4,5 mensen in de leeftijdscategorie 20-65 jaar. Vanaf 2010 gaat de naoorlogse baby-boomgeneratie met pensioen. In 2040 zijn er naar verwachting op één 65-plusser nog 2,5 mensen. Dit heeft grote gevolgen voor de economie, met name voor de aanspraken op de AOW en de zorg.

Een belastingverhoging van 6 miljard gulden zou de al afgesproken lastenverlichting die samengaat met de invoering van het belastingplan 2001, per 1 januari volgend jaar, geheel tenietdoen.

Het lijkt dan ook onwaarschijnlijk dat het kabinet het advies van het CPB zal overnemen. De conclusie van het CPB gaat ook in tegen het vorige week verschenen advies Een verkenning van de schuldpolitiek op lange termijn, van leden van de werkgroep Begrotingsruimte van het ministerie van Financiën. Daarin wordt er juist voor gepleit om de komende jaren door te gaan met lastenverlichting teneinde meer mensen aan het werk te helpen. CPB-directeur H.Don was een van de opstellers van dit advies.

,,Beide rapporten komen tot de conclusie dat de vergrijzing tot een financieringsprobleem leidt. We verschillen alleen in de analyse van de oplossing'', zegt CPB-onderzoeker E. Westerhout. Door met lastenverlichting een hogere arbeidsparticipatie af te dwingen verschuif je volgens hem het vergrijzingsprobleem naar de toekomst.

In het vandaag verschenen rapport stelt het CPB dat een verhoging van de belasting met ruim 6 miljard (0,7 procent van het bruto binnenlands product) wellicht ,,aan de voorzichtige kant'' is. Bij een worst-case-scenario is zelfs een lastenverzwaring van 2,1 procent van het BBP nodig, aldus het CPB. De rijksoverheid moet volgens het CPB blijven streven naar een structureel begrotingsoverschot van 1 à 2 procent om de staatsschuld versneld te kunnen aflossen.

Het voorstel de AOW te fiscaliseren, dat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid heeft gedaan, heeft het CPB niet doorgerekend. Met die fiscalisering zouden welgestelde ouderen aan het instandhouden van de AOW gaan meebetalen.