IB-GROEP

De Informatie Beheer Groep in Groningen bestaat sinds 1 januari 1994.

Op die datum werd de toenmalige Informatiseringsbank (een uitvoerende dienst van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen) een zelfstandig bestuursorgaan: de huidige Informatie Beheer Groep.

De IB-Groep voert wetten en regelingen uit voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Dat betekent in de praktijk dat de IB-Groep de verstrekking van studiefinanciering en de tegemoetkoming studiekosten regelt, lesgeld int, school- en staatsexamens organiseert en de centrale aanmelding van eerstejaars studenten HBO en universiteit verzorgt.

Als bijvoorbeeld vanaf het onderwijsjaar 2002/2003 het sofi-nummer ook in het onderwijs wordt ingevoerd, gaat de IB-Groep dat bestand beheren. Als het systeem volledig is ingevoerd, krijgen alle kinderen die 3,5 jaar oud worden van de Belastingdienst hun sofi-nummer.

Het bekendst is de IB-Groep natuurlijk door het regelen van de gang van zaken rond de studiefinanciering.

Per 1 september 2000 krijgen thuiswonende studenten een basisbeurs van 144,25 gulden per maand; uitwonende studenten krijgen driehonderd gulden meer.

Afhankelijk van hun woonsituatie en het inkomen van hun ouders kunnen studenten nog in aanmerking komen voor een aanvullende beurs van maximaal 461,98 gulden per maand.

Daarnaast kunnen ze beslissen om extra geld te lenen; de basislening bedraagt 493,06 gulden per maand. In totaal verwacht de IB-Groep in dit jaar 4,74 miljard gulden uit te geven aan studiefinanciering, OV-kaart en tegemoetkoming in de studiekosten.

,,Omdat ze dé service-organisatie voor Studie en Onderwijs wil zijn'', aldus de IB-Groep zelf, ontwikkelt de groep ook andere activiteiten.

Daarnaast ondersteunt de IB-Groep een aantal onderwijsinstellingen op het gebied van administratie en (elektronische) gegevensuitwisseling.

Verder is het omvangrijke klantenbestand van de IB-Groep natuurlijk erg interessant voor adverteerders. Die kunnen dan ook ruimte kopen in de brochures en de informatiekrant van de groep en op de website (www.ib-groep.nl).

Bij de IB-Groep werken ruim 1.600 mensen. Ruim zeventig procent daarvan werkt bij de klantenservice, waar studenten en hun ouders terecht kunnen met vragen over de studiefinanciering.

In 1999 kreeg de IB-Groep in totaal 3,11 miljoen telefoontjes binnen, waarvan 79,8 procent daadwerkelijk werd beantwoord. De jaren daarvoor lag dat nog rond de vijftig procent, maar in 1999 werd moderne Voice Response technologie ingevoerd. Verder beantwoordde de IB-Groep in 1999 bijna 56.000 e-mails, meer dan twee keer zoveel als het jaar daarvoor. De mogelijkheid om met de IB-Groep te e-mailen bestaat sinds 1997.

Het percentage ziekteverzuim bij de IB-Groep is de afgelopen jaren gestaag toegenomen, van 6,6 in 1195 tot 8,5 in 1999. Volgens de groep `blijft het welzijn van de medewerker de komende jaren een belangrijk aandachtspunt'.