Veel uren naar school

Vroeg beginnen met school of met voorschoolse educatie wordt vaak genoemd als effectieve methode om onderwijsachterstanden van kinderen uit allochtone en sociaal zwakke milieus te bestrijden. In veel Europese landen begint de leerplicht pas op het zevende jaar, maar gaan kinderen al veel eerder naar een kleuterschool of kinderopvang op educatieve grondslag.

In Nederland gaan vrijwel alle kinderen op vierjarige leeftijd naar de basisschool. Schoolse voorzieningen vóór de basisschool bestaan niet. Driejarigen krijgen hier geen onderwijs. Toch krijgen Nederlandse kinderen niet minder onderwijs. Op de basisschool maken ze namelijk meer uren dan in de meeste landen. Tienjarigen krijgen duizend uur per jaar onderwijs, tegen net iets meer dan achthonderd gemiddeld in de EU.

Nederland geeft ruim vijf procent van zijn bruto binnenlands product uit aan onderwijs, wat in Europees perspectief weinig is. Vooral de uitgaven per leerling in het basis- en voortgezet onderwijs zijn laag. Daaarmee is het onderwijs nog niet slecht: in internationaal vergelijkende toetsen in wiskunde en natuurwetenschappen scoren de kinderen goed. De geringe uitgaven zijn vooral terug te zien in grote klassen en in de vele uren die docenten voor de klas staan. Nederlandse docenten in het voortgezet onderwijs staan bijna anderhalf keer zo lang voor de klas als gemiddeld in Europa.

    • Dick van Eijk