Uitstoot van CO2 vorig jaar gedaald

Nederland heeft vorig jaar 2 procent minder CO2 uitgestoten dan in 1998. Het is voor het eerst in lange tijd dat de CO2-uitstoot afneemt.

Dit blijkt uit de Milieubalans 2000, die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vanmorgen heeft gepresenteerd.

De daling in de CO2-emissies is echter voor een belangrijk deel veroorzaakt door het feit dat Nederland aanzienlijk meer energie invoert dan voorheen als gevolg van de liberalisering van de elektriciteitssector. Op grond van internationale afspraken wordt de CO2-uitstoot meegeteld bij het land dat de energie uitvoert en niet bij het importerende land.

Hierdoor wordt het voor Nederland iets gemakkelijker om te voldoen aan de verplichtingen die het in 1997 in het Japanse Kyoto op zich nam. Op grond daarvan moet Nederland rond 2010 6 procent minder CO2 en vijf andere broeikasgassen uitstoten dan in het ijkjaar 1990.

Het RIVM stelt niettemin vast dat het energiegebruik blijft stijgen, met zo'n 2 procent per jaar. Daarmee blijft die groei wel achter bij die van de economie, die in 1999 ruim 3,5 procent in omvang toenam. Mede door die groei is ook de hoeveelheid gestort afval voor het eerst sinds 1985 toegenomen.

Een zorgelijk punt blijft de ontwikkeling van de geluidsoverlast. Naar verwachting zal die ook de komende decennia met 20 tot 30 procent toenemen. De voornaamste bron hiervan is het verkeerslawaai. Een opmerkelijke tweede op het lijstje in de milieubalans is burengerucht, vooral in achterstandswijken. Ook Schiphol blijft voor overlast zorgen. Het RIVM verwacht dat de overlast na de ingebruikneming van de vijfde baan eerst iets zal afnemen. Vooral voor mensen die iets verder van Schiphol af wonen, zal de hinder echter op den duur weer toenemen als gevolg van de verwachte aanhoudende groei van de luchtvaart.

Wat de verzuring, de vermesting en de verdroging van de bodem betreft, neemt het RIVM een trage vooruitgang waar. De meeste natuurdoelen zullen echter niet worden gehaald, voorspelt het instituut, tenzij het beleid wordt gewijzigd.