Loodgieters 1

In de open brief van A. Aboutaleb aan minister Van Boxtel komen onder meer twee veel gedebiteerde misvattingen tot uiting.

Ten eerste: de komende vergrijzing zou een probleem gaan vormen en als remedie hiertegen zouden wij behoefte hebben aan arbeidsmigratie. Gezien de reactie van Van Boxtel valt te hopen dat `de politiek' op dit punt de rug recht zal houden en zich meer gaat inspannen om de in Nederland land aanwezige arbeidsreserve beter te mobiliseren. Er staan nog steeds zo'n 2 miljoen mensen buiten het arbeidsproces met een uitkering in het kader van WAO, WW, wachtgeld, VUT of bijstand. De meesten van deze inactieven zijn door automatisering en dergelijke in de loop van de afgelopen decennia overbodig geworden en zijn op een sociaal geaccepteerde manier uit het arbeidsproces gemanoeuvreerd. Laten wij de vergrijzing verwelkomen, zodat op termijn het aantal overbodigen kan dalen.

Ten tweede: het dogma van de wenselijkheid van economische groei/expansie, waar ook Van Boxtel in lijkt te geloven. Deze groei zal zich vertalen in stijging van de koopkracht en daarmee intensivering van de wegwerpeconomie (meer afval), nog grotere goederenstromen, uitbreiding van bedrijventerreinen en Vinex-locaties, meer autokilometers (en dus langere files en/of meer asfalt), meer vliegreizen. Door dit alles zal Nederland nog meer dan nu uit zijn voegen barsten en zullen natuur, milieu en leefbaarheid nog meer onder druk komen te staan. Het kan alleen maar erger worden naarmate er meer mensen zijn om dit hele circus op gang te houden, en daarvan ook de `vruchten' willen plukken.