`Historisch debat' homohuwelijk

Deze week debatteerde de Tweede Kamer over het homohuwelijk. Het ontbrak niet aan hooggestemde verklaringen.

Veel politieke spanning was er niet in de Tweede Kamer, toen daar deze week werd gedebatteerd over het homohuwelijk – meer formeel uitgedrukt de `openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht'. De neuzen van zowel tegenstanders (de christelijke partijen) en voorstanders (alle andere partijen) waren al geteld. Het debat ging vooral om de uitwerking: mogelijke adoptie door homoparen (geregeld in een apart wetsontwerp), wat te doen bij gewetensbezwaarde ambtenaren. Aan hooggestemde verklaringen ontbrak het niet. Enkele uit hun verband gerukte citaten:

Dittrich (D66): De twee wetsvoorstellen (..) zullen niet alleen diep ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer van mensen die tot nu toe niet mogen trouwen of adopteren, de homoseksuele paren, maar ook zal de openstelling van (..) het huwelijk een breuk betekenen met een traditie van eeuwen en in die zin de samenleving als geheel ook raken.

Van der Staay (SGP): Uitdrukkelijk wordt afscheid genomen van een bijbelse normering. Meer en meer wordt afstand genomen van de natuurlijke orde. (..) Welbewust wordt een positie ingenomen die nagenoeg in de gehele beschaafde wereld wordt afgewezen. (..) Waar zo diametraal stelling wordt genomen tegen de orde die door de Schepper ten goede van de mensheid is ingesteld, kan het niet anders of de schade zal groot zijn.

Vos (VVD): Dit is een historisch debat. Openstelling van het burgerlijk huwelijk voor partijen van hetzelfde geslacht en de mogelijkheid van adoptie (..) zijn uniek in de wereld. Nederland slaat daarmee een weg in die nog niet eerder is betreden. Voor de VVD is dat de juiste weg. (..) Het monogame huwelijk kent een lange historie. (..) De Romeinse wijsgeer Seneca (...)

Schutte (GPV): Een gemeenschappelijke basis voor discussie ontbreekt. (Wij geloven) dat het huwelijk een gave en ordening van God is. De Bijbel is daar duidelijk over. God heeft man en vrouw geschapen en de band tussen beiden gegeven om elkaar te dienen en samen te werken aan de verdere ontwikkeling van de samenleving.

Staatssecretaris Cohen: Zelden zal het voorkomen dat een Kamerdebat zulke tegenstellingen in de samenleving oproept als het debat dat wij nu begonnen zijn (..). Het zal ook nauwelijks mogelijk zijn om die tegenstellingen te overbruggen. Ik constateer dat niet met vreugde maar zo liggen de gevoelens nu eenmaal.

Santi (PvdA): Deze wetsvoorstellen betekenen (..) een mijlpaal in gelijkberechtiging en gelijke behandeling van heteroparen en paren van hetzelfde geslacht. Ik kan er een lange beschouwing over geven, maar ik kan ook kort vaststellen dat het allemaal erg lang heeft geduurd.

Ross-van Dorp (CDA): Ik heb het betoog van mevrouw Halsema niet helemaal gevolgd, maar ik hoorde dat zij erg blij was met iets dat het CDA betrof. (..) Ik (..) zou het graag nog een keer willen horen. (..) Halsema (GroenLinks): Ik zag dat mevrouw Ross in gesprek was, dus ik kan me voorstellen dat ze het niet gehoord heeft. Ik zei dat ik wilde beklemtonen dat er niet één christelijke moraal is. (..) De voorzitter: doet U mij een plezier. Als U het niet goed heeft kunnen horen, leest U het dan na in de handelingen.

Schutte (GPV): De regering is niet van plan polygame relaties (..) publieke erkenning te geven. (..) En waarom niet? Omdat er in de praktijk geen behoefte zou bestaan (..) Hier raakt de regering verstrikt in haar eigen redeneergang. Hoe groot moet een behoefte dan zijn om de regering wel te laten kiezen voor erkenning van de polygamie? (..) Zijn praktische problemen er niet om aangepakt te worden?

Dittrich (over de omzetting van geregistreerd partnerschap naar huwelijk): heb ik de staatssecretaris goed begrepen dat dan niet het jawoord gegeven hoeft te worden? Dat is toch vreemd. (..) Cohen: (..) zij zullen wel het jawoord moeten geven dat ze het willen omzetten. Daar moet je dus ook `ja' voor zeggen. Dittrich: (..) Dan is er dus toch een jawoord. Cohen: ja.