Staatsschuld snel aflossen voor ouderen

De staatsschuld moet binnen 25 jaar geheel zijn afgelost om de kosten van de vergrijzing te kunnen opvangen. Dat stelt een werkgroep van topambtenaren onder leiding van thesaurier-generaal C. van Dijkhuizen in een advies aan het kabinet.

De vrijvallende rente-uitgaven kunnen dan worden ingezet voor de financiering van de AOW en de zorg. Vooral de komende tien jaar zou een flinke stap gezet moeten worden in reductie van de staatsschuld omdat vanaf 2010 de naoorlogse `babyboomgeneratie' de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en de aanspraken op de AOW en zorgvoorzieningen dan fors oplopen.

Het advies `Een verkenning van de schuldpolitiek op lange termijn' is opgesteld door leden van de werkgroep Begrotingsruimte van het ministerie van Financiën. Deze werkgroep geldt als invloedrijk. Het advies is in de zomer voorgelegd aan het kabinet.

De staatschuld bedraagt nu 520 miljard gulden. De rente-uitgaven zijn jaarlijks 30 miljard gulden. Toekomstige kabinetten zouden volgens het rapport moeten streven naar een structureel begrotingsoverschot van 1 à 2 procent van het bruto binnenlands product. Hiervoor is het onontkoombaar dat in het komend decennium bezuinigingen nodig zijn. De werkgroep vindt het denkbaar dat de overschotten worden gestort in het AOW-spaarfonds. Voordeel van het gebruik van het AOW-spaarfonds is dat beter zichtbaar wordt dat de met schuldreductie optredende rente-vrijval ook daadwerkelijk wordt gereserveerd voor de vergrijzing.

De topambtenaren van Financiën vinden het ook noodzakelijk dat het kabinet de komende jaren doorgaat met lastenverlichting. Op die manier moet het mogelijk meer laaggeschoolden en ouderen aan het werk te helpen. Meer mensen aan het werk betekent voor de overheid meer inkomsten en bovendien minder uitgaven aan uitkeringen. Deze besparing kan volgens het rapport naar aflossing van de staatsschuld.

Het rapport gaat in tegen de wensen van PvdA en D66 om de miljardenmeevallers van het kabinet voor een deel nu te besteden aan zorg en onderwijs.