Schoonmaak Hoge Raad in Indonesië

President Wahid van Indonesië heeft zestien nieuwe leden benoemd van de Hoge Raad, 's lands hoogste rechtscollege.

De benoemingen betekenen een frisse wind door deze onder het bewind van oud-president Soeharto zwaar gecompromitteerde haard van corruptie.

De raad telt 51 leden. Onder de zestien nieuwe raadsheren zijn slechts zeven carrière-magistraten; de overigen leden zijn universitair docent, oud-medewerker van Justitie, advocaat of notaris.

Op de lijst van nieuw benoemden staan bekende namen. Benjamin Mangkoedilaga, gepensioneerd rechter en lid van de Nationale commissie voor de rechten van de mens (Komnasham), verwierf zich als voorzitter van de administratieve rechtbank van Jakarta enige faam toen hij in 1995 het verschijningsverbod dat de toenmalige minister van Informatie Harmoko, een vertrouweling van Soeharto, het weekblad Tempo had opgelegd, strijdig verklaarde met de perswet. De Hoge Raad stelde de minister een jaar later alsnog in het gelijk.

Muladi was minister van Justitie onder president Habibie en gelastte toen de vrijlating van politieke gevangenen. Bagir Manan is hoogleraar in Bandung en lid van de door Wahid ingestelde Nationale Ombudsmancommissie.

Onder Soeharto's Nieuwe Orde verwierf de Hoge Raad de dubieuze naam hét bolwerk te zijn van de `juridische mafia'. Cassatiebesluiten waren voor hoge prijzen te koop. Hervorming van het rechtsstelsel en meer rechtszekerheid in Indonesië worden in brede kring gezien als voorwaarden voor economisch herstel. In de afspraken die Indonesië, als condities voor een miljardenkrediet, heeft gemaakt met het Internationale Monetaire Fonds (IMF) neemt versterking van de rechterlijke macht een belangrijke plaats in.

Het parlement heeft in juli in een stormachtige zitting de stofkam gehaald door de lijst met 46 kandidaten die het kreeg voorgelegd. Alle negen eigen kandidaten van de Hoge Raad werden toen van de lijst afgevoerd. Slechts zeventien aspirant-raadslieden overleefden dit `schone handenonderzoek' en daarvan heeft Wahid er één geschrapt. Binnenkort moeten Hoge Raad, president en parlement het eens worden over een nieuwe voorzitter voor het college.een post die sinds 1 augustus vacant is. Zowel Muladi als Mangkoedilaga gooit hoge ogen.

    • Dirk Vlasblom