Deens model lang favoriet

Er is één land ter wereld waar de homoseksuelen dezelfde huwelijksrechten hebben als hetero's. Drie keer raden welk land. Drie keer mis, want het is Cambodja.

Dichter bij huis zijn de meeste West-Europese landen het afgelopen decennium overgegaan tot formele registratie van relaties tussen partners van verschillende of gelijke sexe. Denemarken liep daarin voorop. Het land kent sinds 1989 geregisteerd partnerschap, op grond waarvan partners zaken (op het gebied van erfrecht, verzekering, pensioen, sociale voorzieningen en uitkeringen, belastingaftrek en immigratie) kunnen claimen die voorheen waren voorbehouden aan gehuwden. In 1997 staakten de bisschoppen van de staatskerk, de Deense Lutherse Kerk, hun verzet tegen de kerkelijke inzegening van homohuwelijken. Op twee terreinen is geen sprake van gelijke rechten tussen gehuwden en geregistreerde partnerschappen: de laatsten kunnen geen kinderen adopteren en geen aanspraak maken op gratis kunstmatige inseminatie.

Noorwegen (sinds 1993), Zweden (1995), Spanje (1996), Nederland (1998) Frankrijk (eind vorig jaar) en België (begin dit jaar) kennen geregistreerd partnerschap naar analogie van het Deense model. Wel verschilt de uitwerking per land op onderdelen. Zo kan in Spanje aan partnerschapsregistratie geen immigratierecht worden ontleend. En in België vallen erfrecht en sociale rechten buiten de regeling. Nergens gaat de regeling verder dan de Deense.

In Duitsland is nog niets geregeld op dit vlak. De politieke discussie is daar begin juli uitgemond in een wetsvoorstel voor geregistreerd partnerschap volgens de Deense formule. De Bondsdag, de Duitse Tweede Kamer, behandelt het voorstel het komend najaar. Groot-Brittannië kent homohuwelijk noch geregistreerd partnerschap.