`Erken Limburgs niet als schrijftaal'

Vier onafhankelijke deskundigen hebben een negatief advies uitgebracht over de invoering van een Algemeen Geschreven Limburgs (AGL), waarvoor de Partij Nieuw Limburg (PNL) in de Provinciale Staten heeft gepleit.

De Katholieke Universiteit Nijmegen, de Katholieke Universiteit van Leuven, de Vereniging Veldeke en de Belgische provincie Limburg hebben hun bevindingen onlangs aan de Statenleden verstrekt. Eerder bleek dat behalve de PNL, die zes zetels heeft in de Provinciale Staten, geen enkele fractie het voorstel voor invoering van het AGL steunt. De Staten nemen op 8 september een beslissing.

Het Limburgs werd in 1997 door het kabinet erkend als streektaal volgens het Europees Handvest voor Streek- en Minderheidstalen, evenals het Nedersaksisch in Noord-Oost Nederland. Volgens dit Handvest moet een aantal doelstellingen worden nagestreefd, zoals het op schrift stellen van de erkende streektaal. In februari werd bekend dat met deze doelstellingen voor het Limburgs weinig was gebeurd.

R. van Hout, hoogleraar dialectkunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, noemt het initiatief van de PNL ,,prematuur''. Ook R. Belemans van de Katholieke Universiteit van Leuven, de vereniging Veldeke en de Belgische Porvincie Limburg hebben om uiteenlopende redenen het voorstel afgewezen. Het voornaamste bezwaar tegen het voorstel lijkt het grote aantal verschillende dialecten: het Limburgs, dat gesproken wordt door 1,6 miljoen mensen in Belgisch en Nederlands Limburg, telt zo'n 550 varianten. Van Hout: ,,Voor elk woord dat je kiest, kies je tegen een aantal andere woorden. Zo stoot je veel mensen voor het hoofd.''

Eerder dit jaar begon de PNL een procedure om tot erkenning van het Limburgs als officiële landstaal te komen. Nu zijn alleen het Nederlands en het Fries de twee officiële landstalen.