Inkomen van zieken kan wel omlaag

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) vindt dat werknemers moeten worden gekort op hun inkomen als zij langdurig ziek zijn. Dat is een prikkel om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan.

Dat blijkt uit het WRR-rapport Doorgroei van arbeidsparticipatie, dat vandaag door het kabinet wordt besproken.

Werknemers moeten niet al in de WAO terechtkomen na een `semi-automatisch' traject van een jaar in de Ziektewet. Zowel de werkgevers als de werknemers moeten ,,voldoende financieel worden geprikkeld'' om langdurig ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid te vermijden.

Het Christelijk Nationaal Vakverbond heeft inmiddels scherp geprotesteerd tegen het voorstel om zieke werknemers geen volledig salaris meer te geven, maar slechts 70 procent daarvan. ,,Een krankzinnig voorstel dat voor ons absoluut onbespreekbaar is,'' aldus CNV-voorzitter Terpstra.

De raad komt in het rapport tot de conclusie dat arbeidsparticipatie in de komende tien tot twintig jaar noodzakelijk is en in beginsel ook mogelijk. Als het gaat om ziekte en arbeidsongeschiktheid is echter wel sprake van een serieus knelpunt. Volgens de raad ligt daar de grootste bedreiging voor het doorgroeien van de deelname aan het arbeidsproces.

De raad is tot de opstelling van het rapport gekomen naar aanleiding van ,,de zorg die in het maatschappelijk debat wordt uitgesproken'' over de vraag of er de komende jaren genoeg mensen zijn om het noodzakelijke werk te verrichten. Dat meer mensen langer aan dat arbeidsproces moeten deelnemen acht de raad wenselijk, omdat dit het draagvlak voor de collectieve voorzieningen vergroot en de ,,sociale cohesie bevordert''.

De WRR gaat er vanuit dat de participatiegraad tot het jaar 2020 met ruim tien procentpunten stijgt tot boven de 75 procent. Vooral vrouwen, ouderen en laag geschoolden moeten op grotere schaal aan de slag.

Voor de `geboortegolfgeneratie' betekent dat dat zij langer zullen moeten werken dan hun oudere collega's die eerder met de VUT of met pensioen konden gaan.

Behalve ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid ziet de WRR ook andere knelpunten, maar die zijn beduidend minder complex. Zo valt er aan de mobiliteit nog veel te verbeteren, zal werk en zorg voor kinderen beter kunnen worden gecombineerd en is er nog veel te bereiken op de punten scholing, schoolbaarheid en inkomensverdeling.