TNO: vuurwerk vaak zwaarder dan etiket meldt

Evenementenvuurwerk in Nederland is vaak zwaarder dan de etikettering op de verpakking aangeeft. Dat kan leiden tot gevaarlijke situaties, zo blijkt volgens onderzoeksinstituut TNO uit een inspectie van vuurwerkbedrijf Haarman in Enschede. Als gevolg van onjuiste etiketten kunnen volgens TNO bij een calamiteit in Nederlandse vuurwerk-opslagplaatsen ,,zich explosie-effecten voordoen die heftiger zijn dan voorzien en waarvoor onvoldoende veiligheidsmaatregelen getroffen zijn''. De gemeente Enschede noemt de conclusies van TNO ,,verontrustend''. In een brief aan het ministerie van VROM werd gevraagd nader onderzoek in te stellen naar de etikettering van evenementenvuurwerk. VROM zegde daarop toe binnen twee weken een dergelijk onderzoek te beginnen.

Het onderzoek bij Haarman werd verricht op verzoek van de gemeente. De stad werd op 13 mei getroffen door een zware explosie bij vuurwerkbedrijf S.E. Fireworks. Daarbij vielen 21 doden en werd een complete wijk met honderden woningen verwoest. TNO concludeert dat moet worden getwijfeld aan de juistheid van de zwaarte-aanduidingen van het vuurwerk op de transportverpakking. ,,Herclassificatie van die artikelen kan hierover duidelijkheid geven. Omdat verwacht wordt dat deze problematiek landelijk geldt, is een rol voor de rijksoverheid weggelegd om hierin duidelijkheid te geven.''

De advocaat van een van de twee directeuren van S.E. Fireworks liet eerder al weten dat de etiketten in China op de verpakking worden geplakt, en slechts betrekking hebben op het transport. Volgens de advocaat zou opgeslagen vuurwerk anders (krachtiger) kunnen reageren dan vuurwerk dat vervoerd wordt.

Het onderzoek van TNO wees uit dat er bij Haarman meer en zwaarder vuurwerk was opgeslagen dan volgens de vergunning is toegestaan. Ook werd er ter plaatse vuurwerk samengesteld, iets waarvoor het bedrijf geen vergunning had. Haarman werd gesommeerd de zaak in orde te brengen.

[Vervolg vuurwerk: pagina 2]

Geen vergunning bestelling 350 ton

[Vervolg van pagina 1]

Volgens de gemeente bleek bij hercontrole op 23 augustus dat ,,alle overtredingen ongedaan zijn gemaakt''. Daartoe moest Haarman overigens wel een nieuwe hal geheel ontruimen.

Ook op andere punten werd afgeweken van de veiligheidseisen. Zo waren verschillende constructies niet of onvoldoende brandwerend. TNO was er ook niet van overtuigd dat de sprinklerinstallaties goed waren geïnstalleerd. De gemeente heeft Haarman opgedragen de problemen zo snel mogelijk op te lossen.

Het bedrijf heeft een partij van 350.000 kilo vuurwerk besteld. Daarvoor is evenwel geen vergunning. Omdat de directie van het bedrijf geen gehoor wil geven aan het verzoek van de gemeente de bestelling af te blazen, heeft Enschede besloten tot een preventief dwangsombesluit om te voorkomen dat het vuurwerk in de gemeente kan worden opgeslagen. Ook is de douane benaderd met de vraag de partij vuurwerk bij de grens tegen te houden.

Haarman zelf verbaast zich over de conclusies van TNO dat het vuurwerk in de pakketten zwaarder is dan het etiket aangeeft. Daarvoor hebben het bedrijf geen aanwijzingen gevonden, aldus directeur K. Haarman.

Haarman hekelt het vuurwerkonderzoek zoals dat tot nu toe in Nederland is verricht. ,,Er worden alleen proeven gedaan met losse kartons.''

Haarman vermoedt dat vuurwerk in combinaties wel zwaardere explosies tot gevolg kan hebben dan op grond van het etiket kan worden aangenomen.

DOSSIER: www.nrc.nl