Een brij van letters

Lezer H. te Overschie vraagt vrijwel wekelijks welk weekblad hij moet kopen teneinde zich te laven aan doorwrochte opinies. De wedervraag is steeds dezelfde: over welk onderwerp wilt u, naast uw krant, nog geïnformeerd worden? Voor deze week wilde hij weten of de bladen iets zinnigs te melden hebben over de ramp met de Russische onderzeeër Koersk. Dat ze erover schrijven, behoeft geen betoog. Maar tegelijk doemt het probleem waar weekbladen vaak mee kampen in alle hevigheid op: wat moeten ze er in vredesnaam nog over schrijven na alles wat de kranten er over hebben gebracht?

Elsevier noemt `de enige troost van de ramp' het feit dat de media zich niet de mond hebben laten snoeren en het schaamteloze gedrag van de top van de krijgsmacht en president Poetin breed hebben uitgemeten. ,,De veelbesproken sovjetreflexen van de autoriteiten zijn springlevend, ook negen jaar na het opheffen van de Sovjet-Unie'', aldus het blad. HP/De Tijd-columnist D.J. van Baar stelt dat `de gang van zaken rond de Koersk (echter) laat zien dat Rusland géén afscheid wenst te nemen van zijn kernmacht, hoe failliet die ook is.' Wel wijst het verzoek om Westerse hulp erop `dat de Russen hun ontluistering onder ogen zien'.

De Groene Amsterdammer meent dat Rusland zijn zeelui zonder rampscenario met kernonderzeeërs op pad stuurt `omdat er eenvoudig geen fouten gemaakt worden, althans niet door de Russen. Ook binnen de ideologie van de huidige Russische regering is er geen plaats voor rampen waar de autoriteiten schuld aan hebben. En mochten er fouten gemaakt zijn, dan is het maar beter dat niemand daar later van kan getuigen.' De reportage over de ondergang van de Koersk waar VN zijn lezers op onthaalt, was bij het ter perse gaan helaas al achterhaald. In een `duidend stuk' wordt gesteld dat `Zoals Tsjernobyl het eind van de atoomindustrie uit het Sovjettijdperk inluidde, zo zal door de ondergang van de Koersk ooit de bezem gaan door de restanten van het Sovjetleger.' Zoals bij de weekbladen eens de bezem zou moeten door de brij van letters die, zoals in het geval van de Koersk, tezamen nauwelijks iets toevoegen aan wat al bekend was.

Ook bekend, maar volgens H. Ploeger van de Stichting Christelijke Beweging voor Drankbestrijding onvoldoende onderkend is het toegenomen alcoholgebruik in de samenleving. Het orgaan van de stichting vindt nauwelijks meer aftrek. ,,Er is gewoon geen belangstelling voor. Men wil zichzelf het eigen alcoholgebruik niet ontnemen. We moeten vaststellen dat drankbestrijding gewoon niet de voorkeur heeft'', zegt hij in een verhaal in HN over drankgebruik. Niet alleen onder moslims maar ook onder jongeren uit christelijke milieus blijkt de behoefte aan alcoholische vernaperingen groeiende. Volgens Ploeger is Nederland `met het stijgen der welvaart geleidelijk in alcohol gedoopt'.

Welvaart – `Banen zat, geld genoeg, en dus ook mogelijkheden om je leven naar eigen inzicht vorm te geven', aldus HP/De Tijd in een artikel over beginners op de arbeidsmarkt voor wie de banen voor het oprapen liggen. Hun ambities `gaan hand in hand met een verlangen naar geld, nu het statussymbool bij uitstek'. Toch ziet de Rotterdamse socioloog B. Steijn nogal wat opgebrande begin dertigers. Hij noemt de `onmiddellijke behoeftenbevrediging een vlucht naar voren. Over lange termijndoelen wordt (...) te weinig nagedacht.'

Ook, maar dan op een ander niveau, door de minister en diens staatssecretaris van Buitenlandse Zaken. Over de toekomst van Europese Unie hebben zij na de rede van de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Joschka Fischer, niets noemenswaard te berde gebracht. In VN suggereert de hoogleraar Duitsland-studies, F. Boterman, dat `het stilzwijgen zou kunnen voortkomen uit de angst dat bij de reorganisatie van de EU de invloed van Nederland zou verminderen.' De Russische pers heeft zich de afgelopen week van haar taak gekweten – nu de Nederlandse nog.

    • Anna Visser