Dodental in verkeer kan veel lager

Het aantal verkeersdoden kan nog drastisch omlaag, als het ministerie van Verkeer en Waterstaat meer voorrang verleent aan de verkeersveiligheid. Dit stelt de Raad voor Verkeer en Waterstaat, een adviesorgaan van minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat), in een rapport.

Volgens de Raad voor Verkeer en Waterstaat kan het dodental in dat geval in 2010 tot 350 per jaar beperkt blijven. Het rapport beveelt onder meer aan de verschillende overheden die verantwoordelijk zijn voor het wegbeheer wettelijk tot meer daadkracht te verplichten.

Minister Netelenbos streeft er in het kader van het programma `Duurzaam Veilig' naar om tegen die tijd het aantal verkeersdoden tot 750 per jaar te hebben teruggebracht. Op het ogenblik vallen er jaarlijks nog zo'n 1.100 dodelijke slachtoffers. Dat is overigens al veel minder dan nog in de jaren zestig en zeventig gebruikelijk was.

Minister Netelenbos laat echter bij monde van een woordvoerster weten het niet realistisch te achten te mikken op een nog drastischer reductie.

Ze wijst er in dit verband op dat Nederland in Europa al voorop loopt met het terugdringen van het aantal verkeersdoden. Volgens de woordvoerster is er geen ander Europees land dat zichzelf een dergelijke kwantitatieve reductie ten doel heeft gesteld. Ook dient er bij het vaststellen van de eigen ambities volgens de minister rekening te worden gehouden met de nog steeds toenemende mobiliteit in het land.

Minister Netelenbos is voorts van mening dat de Raad onvoldoende aangeeft hoe zo'n veel hogere ambitie zou zijn te verwezenlijken.

Ook geeft ze er de voorkeur aan, zo schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer, de lagere overheden zelfstandig de wegen te laten beheren. Die kunnen beter beoordelen wat er op veiligheidsgebied dient te gebeuren. Juist op het onderliggend wegennet, dat veelal onder lagere overheden valt, gebeuren de meeste ongelukken, aldus minister Netelenbos in haar brief.

Volgens de Raad voor Verkeer en Waterstaat is het veiligheidsbeleid voor het wegverkeer op het ogenblik te zeer versnipperd over verscheidene overheidsorganisaties en wegbeheerders. ,,Marktprikkels ontbreken en de eenduidigheid laat te wensen over, waardoor verschillende niveaus van veiligheid optreden.''

In die omstandigheden is er volgens de Raad behoefte aan ,,een kwantumsprong''.