Reclame voor medicijnen aan banden

Leveranciers van medicijnen krijgen te maken met strengere normen als zij reclame maken voor hun producten. Ook de regels voor `onderzoek' dat artsen voor ze doen worden aangescherpt. Gunstbetoon wordt verboden.

Onder voorwaarden zijn soms cadeautjes voor en gunsten aan apothekers, artsen, tandartsen en verloskundigen wel toegestaan, maar de omvang ervan wordt aan een maximum gebonden.

Dit is de strekking van het reclamebesluit voor medicijnen van minister Borst (Volksgezondheid). Het kabinet stemde daar gisteren mee in. Wel moet Borst komende week over een paar kleinere punten nog onderhandelen met haar collega Jorritsma (Economische Zaken). Anders dan Borst wilde, besloot het kabinet eerst nog advies over het besluit aan de Raad van State te vragen voordat het naar de Tweede Kamer wordt gezonden. Hierdoor wordt het later ingevoerd dan Borst wilde.

Het kabinet had bij voorkeur de reclame voor medicijnen en het verleiden van artsen om bepaalde middelen voor te schrijven volledig willen verbieden, zo verklaarde premier Kok gisteren na afloop van de ministerraad. De Europese Unie staat dat echter niet toe. Het reclamebesluit beoogt binnen de Europese regels zoveel mogelijk van de oorspronkelijke opzet overeind te houden, aldus Kok.

Reclame voor medicijnen die enkel op recept verkrijgbaar zijn is verboden in media die voor het `gewone' publiek algemeen toegankelijk zijn zoals kranten, gewone tijdschriften op radio en televisie. Publieksreclame voor andere middelen mag niet de indruk wekken dat het gebruik ervan medisch onderzoek of een ingreep overbodig maakt of dat het de gezondheid verbetert. Verder is het onder meer verboden een aantal indicatiegebieden te noemen zoals tuberculose, kanker of slapeloosheid.

Leveranciers mogen wel reclame maken onder apothekers, artsen, tandartsen en verloskundigen maar de vorm daarvan wordt ook aan strengere regels gebonden. Reclame mag alleen gemaakt worden voor toegelaten medicijnen en de informatie in de advertenties mag niet afwijken van de officiële omschrijving van het middel.

Alleen onder een aantal strikte voorwaarden mag een leverancier soms cadeaus en vormen van dienstbetoon aan arts, tandarts of verloskundigen toeschuiven in de verwachting dat deze diens medicijn voorschrijft. Zowel gever als ontvanger moet de zaak administreren en de leverancier mag een arts niet meer dan duizend gulden per congres aan reis- en verblijfskosten vergoeden (tot een maximum van drieduizend gulden per jaar). Voorschrijvers mogen alleen cadeaus accepteren die ze kunnen gebruiken bij hun beroepsuitoefening. Jaarlijks mag een bedrijf zo iemand voor maximaal driehonderd gulden aan dergelijke cadeaus geven.