Managementschool

Het artikel `Managementschool in opspraak' (NRC Handelsblad, 10 augustus), is op een aantal punten feitelijk onjuist of onvolledig.

Blijkens de titel `Management School in Opspraak' rekent u het instituut MSM (overigens onterechte) kritiek op mijn functioneren aan. Daardoor worden niet alleen mijn belangen maar met name die van MSM geschaad.

U gaat voorbij aan de kernvraag. De zeer snel veranderende marktomstandigheden en internationalisering eisen van mij als directeur, doch ook van (het bestuur van) MSM, dat de nadruk wordt gelegd op innovatie, creativiteit, globalisering en marketing. U verzuimt te vermelden dat er binnen het bestuur van MSM – waarvan de heer Van der Linden overigens reeds sinds 1993 deel uitmaakt – al geruime tijd verschil van inzicht bestaat over de toekomst van het instituut. Enkele bestuursleden zijn helaas niet bereid te onderkennen dat de taak van het bestuur bestaat uit meer dan uitsluitend toezicht op administratieve en operationele zaken. Het artikel suggereert ten onrechte dat de heer Van der Linden de mening van het gehele bestuur van MSM vertolkt.

U vermeldt ten onrechte niet dat alle financiële gegevens van MSM Far East zijn opgenomen in de bestuursstukken van MSM. Zowel de cijfers van MSM Far East als die van MSM worden jaarlijks door een registeraccountant goedgekeurd. Bovendien wordt het inkomen van MSM Far East aan MSM overgedragen en door het bestuur van MSM van een bestemming voorzien.

Ik neem met verbazing kennis van de ronduit discriminerende uitspraken van de heer Veltman, voorzitter van de Adviesraad wetenschaps- en technologiebeleid. Dergelijke uitlatingen had ik van iemand in zijn positie niet verwacht.

Als niet in Nederland geboren Nederlander ben ik trots op hetgeen ik door hard werken voor MSM en de Nederlandse samenleving bereikt heb.

    • Directeur Maastricht School Of Management
    • Dr. M.S.S. El-Namaki