Half miljard in strijd tegen armoedeval

Het kabinet trekt volgend jaar circa 500 miljoen gulden uit om de armoedeval te bestrijden. Hierover is gisteren overeenstemming bereikt in de `zeshoek' van het kabinet, die het sociaal-economisch beleid voorbereidt.

De `armoedeval' betreft inkomensdaling van mensen die na een uitkering weer een baan vinden, waarbij zij het recht op allerlei subsidies verliezen. Het kabinet wil deze daling onder meer compenseren door de regels voor het toekennen van individuele huursubsidie te verruimen. Mensen met een bijstandsuitkering die weer gaan werken, krijgen een premie van 4.000 gulden, in vier halfjaarlijkse termijnen belastingvrij uit te keren. Aan lagere-inkomensgroepen wordt een fiscaal voordeel geboden door de zogenoemde arbeidskorting van 1.800 gulden te verhogen met 80 à 90 gulden. De arbeidskorting, een nieuwe regeling in het Belastingplan 2001, biedt een vaste aftrekpost voor mensen die betaald werk verrichten.

De `zeshoek' van het kabinet heeft gisteren ingestemd met een voorstel van minister Vermeend (Sociale Zaken) om volgend jaar circa 3 miljard gulden te reserveren in het Algemeen Werkloosheidsfonds. Deze reserve wordt gevormd om te voorkomen dat premies bij oplopende werkloosheid weer snel zouden moeten stijgen. Het kabinet legt hiermee een advies naast zich weer van het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (LISV), dat eind juni pleitte voor een forse verlaging van de WW-premies, van 10 naar 4,2 procent.

Het kabinet, dat morgen voor de eerste keer na het zomerreces weer bijeenkomt, buigt zich onder meer over de verwachte mee- en tegenvallers in de inkomsten en uitgaven voor dit jaar en volgend jaar. Volgens berekeningen van het Centraal Planbureau zullen de aardgasbaten in 2000 en 2001 één miljard gulden hoger liggen dan eerder was geraamd. Een verwachte extra loonstijging in de collectieve sector van 0,5 procent zou één miljard gulden meer uitgaven kunnen vergen. Minister Zalm (Financiën) laat nagaan hoe deze model-berekeningen van het CPB in de praktijk zouden kunnen uitwerken.

Diverse bewindslieden hebben bij het kabinet claims op tafel gelegd om extra uitgaven voor 2001 binnen te halen, bovenop de 7,1 miljard extra die al in het regeerakkoord was vastgelegd. Met name de minister Hermans (Onderwijs), Borst (Volksgezondheid), Pronk (Milieu) en Korthals (Justitie) zouden uitvoerige wensenlijsten op tafel hebben gelegd.

Afgelopen juni had het kabinet voor dit jaar al 5,6 miljard gulden aan extra uitgaven een bestemming gegeven. Dit bedrag is te danken aan meevallende uitgaven op andere begrotingsposten. De coalitiefracties PvdA en D66 hebben in juni in de Kamer gepoogd deze extra uitgaven met nog ruim één miljard te verhogen, maar uiteindelijk konden zij slechts een Kamermeerderheid vinden voor 0,3 miljard extra.