Kruispunten niet klaar voor fietsers

Ongeveer de helft van alle gemeenten is nog niet klaar met het nemen van maatregelen op kruispunten in woonwijken die moeten zorgen voor een veilige invoering van de maatregel dat van rechts komende fietsers, brommers, snorfietsers en ruiters voorrang krijgen.

Deze maatregel gaat per 1 mei volgend jaar in.

Dit blijkt uit een rapport van het verkeerskundige bureau DTV Consultants in opdracht van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Van de bijna driehonderd ondervraagde gemeenten verwacht 14 procent niet voor de invoeringsdatum alle noodzakelijke maatregelen te hebbben genomen. Het gaat daarbij vooral om het aanbrengen van verkeersdrempels en plateaus op onduidelijke kruispunten in zogenoemde verblijfsgebieden. Nog eens 33 procent van de gemeenten is nog niet met het aanpakken van de kruispunten begonnen. Als redenen worden genoemd: gebrek aan tijd, geld en capaciteit maar ook het wachten op een handleiding.

Volgens de onderzoekers en het ministerie van Verkeer en Waterstaat zijn de resultaten van de enquête niet alarmerend. Er is nog voldoende tijd om de noodzakelijke maatregelen te nemen, aldus woordvoerders, en gemeenten die nog niet zijn begonnen, kunnen best op tijd klaar zijn. Eerder werd de invoering van de maatregel al vier maanden uitgesteld door minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat), vooral om gemeenten meer tijd te geven voor de voorbereidende maatregelen en ook om de veiligheid voor met name fietsers te vergroten door de maatregel in te voeren op een moment dat er meer daglicht is. Verder uitstel is uitgesloten, aldus een woordvoerder van Netelenbos.

Behalve tot het aanpakken van kruispunten in zogenoemde verblijfsgebieden zijn wegbeheerders ook verplicht om bij kruispunten op drukkere verkeersaders voorrang te regelen met stoplichten, borden of wegmarkeringen. Dat verloopt volgens de enquête voorspoedig; van de ondervraagde gemeenten is 36 procent ermee klaar en is 41 procent bezig en voor mei volgend jaar klaar. Ook zegt een overgrote meerderheid van de wegbeheerders (84 procent) inmiddels een indeling van de aan te pakken kruispunten te hebben gemaakt.

Met de maatregel Voorrang Fiets Van Rechts (VFVR) komt een einde aan de uitzondering voor langzaam verkeer op de algemene verkeersregel dat verkeer van rechts voorrang heeft. Deze uitzondering werd tijdens de oorlog door de Duitse bezetter ingevoerd.