Zwolse rechter billijkt schorsing dierenartsen

De drie Belgische dierenartsen, die handtekeningen zouden hebben vervalst en buiten de regels om vaccinatie-entstof hebben verstrekt aan Brabantse varkenshouders, zijn terecht door de stichting Gezondheidsdienst voor Dieren geschorst. Dat heeft de rechtbank in Zwolle gisteren bepaald.

De drie hadden bezwaar aangetekend tegen de schorsing die hun op 24 juli was opgelegd door de stichting, die verantwoordelijk is voor onder andere het vaccinatieprogramma voor varkens. Volgens de stichting hebben de Belgische artsen ,,grove fouten'' gemaakt en ,,ernstige nalatigheid'' betoond bij het navolgen van de regels. Zij schorste de drie nadat eind mei al duidelijk was geworden dat er door justitie een gerechtelijk vooronderzoek was ingesteld naar hun werkwijze. Het openbaar ministerie heeft inmiddels bevestigd dat strafvervolging zal plaatshebben.

Zoals alle dierenartsen hadden ook de drie, die een praktijk hebben in Brabant, een samenwerkingsovereenkomst met de Gezondheidsdienst voor Dieren, op grond waarvan ze hun werk bij (varkens)boeren mogen doen. De dienst kreeg echter op 30 mei te horen, dat onderzoek door de Algemene Inspectiedienst (AID) en de Rijkswacht in België had uitgewezen dat de artsen de regels hadden overtreden bij de vaccinatie tegen de ziekte van Aujeszky. Anders dan in de wet- en regelgeving is vastgelegd, lieten de dierenartsen de boeren de inentingen zelf verrichten (hetgeen in Nederland verboden is), terwijl ze bovendien in veel gevallen de bijbehorende entingsformulieren zowel met hun eigen handtekening als met die van de betrokken boer ondertekenden.

Vooruitlopend op de ontbinding van de samenwerkingsovereenkomst in oktober (er geldt een opzegtermijn van drie maanden), schorste de dienst de artsen. Om te onderzoeken of er een boerenbedrijf besmet was geraakt, gingen de bedrijven van de 120 klanten van de Belgische artsen op slot. Er is overigens geen besmetting aangetroffen.

De artsen eisten maandag in kort geding dat de schorsing ongedaan zou worden gemaakt – een zitting die werd bijgewoond door meer dan 100 klanten van de artsen. De Belgen betoogden bij monde van hun advocaat dat ze uitsluitend wegens administratieve voordelen de regels hebben overtreden. Als er moest worden gewacht op de handtekening van de boeren, gingen de formulieren te laat naar de Dienst, en zouden de varkenshouders te laat de benodigde stickers ontvangen om de varkens te kunnen exporteren.

De rechtbank in Zwolle oordeelde gisteren anders. De dienst heeft de dierenartsen terecht geschorst, zo zei rechtbankpresident E. Maan. Er was inderdaad sprake van ernstige nalatigheid. ,,Op grond van de kennis die de Gezondheidsdienst ontving van de AID en de Rijkswacht, kon de Dienst tot de slotsom komen dat de artsen grove fouten hadden gemaakt.'' In feite, aldus Maan, kon de stichting niet anders dan tot dit besluit overgaan. ,,Dat naar het zich laat aanzien de gezondheid van de varkens uiteindelijk niet in het geding is geweest, is wetenschap achteraf en doet niet af aan de juistheid van de beslissing.'' Daar komt bij, meende Maan, mogen dierenartsen geen twijfels aan hun eigen betrouwbaarheid oproepen. Als dat het geval is, dan moet er worden opgetreden.

Een van de getroffen varkenshouders, vice-voorzitter W. van Gemert van de Nederlandse Vereniging van Varkenshouders (NVV), was gisteren ook aanwezig. Hij noemde de handelswijze van de artsen ingegeven door ,,de onmogelijkheid de administratie voor de Gezondheidsdienst goed bij te houden''. Hij was al enkele jaren klant bij de Belgen, maar – zo zei hij – ,,ook bij de artsen daarvoor deed ik het op dezelfde manier (...) En denk maar niet dat de Gezondheidsdienst dat niet weet''. De Dienst was onbereikbaar.

In de optiek van Van Gemert, die een onafhankelijk onderzoek bepleit naar de administratie van de Dienst, is er sprake van ,,broodnijd''. De Belgen werden bij de AID aangegeven door verschillende Nederlandse huisartsen, die het niet zouden kunnen verkroppen dat de Belgen goedkoper werken en daarmee veel klanten binnenhaalden. En dat de Gezondheidsdienst vervolgens ingreep, heeft voor Van Gemert er mee te maken dat in de besturen van beide organisaties veel ,,oude bekenden'' zitten. ,,Het is daar ouwe-jongens-krentenbrood.'' De advocaat van de drie is een procedure begonnen tegen het ontslag.