VOSSEN 2

Naar aanleiding van het artikel van Koos Dijksterhuis in de W&O-bijlage van 29 juli j.l. over het wel of niet bejagen van de vos het volgende: De Stichting Vrienden van het Boerenland, bestaande uit boeren en vrijwilligers, beschermt nesten van weidevogels in het westelijk IJsselgebied tussen Terwolde en Zalk. Speciaal de grutto heeft daarbij onze aandacht omdat de stand van deze soort (landelijk) hard achteruitgaat. Van de West-Europese grutto's broedt 85% (en niet 50%) in ons land. Gaat een nest verloren, dan maakt een grutto doorgaans geen vervolglegsel, zoals bijvoorbeeld de kievit die vele malen een vervolglegsel kan produceren. Daarnaast zijn geschikte grutto-(weiland)gebieden beperkt.

De vos is een opportunist en een cultuurvolger, en voelt zich in bijna alle biotopen thuis (stadsvossen!) en heeft de mens als enige vijand. Een gruttobroedsel en de niet vliegvlugge jongen daarentegen worden door tientallen gevaren en vijanden bedreigd. Bovendien is de trekroute van en naar Afrika vol gevaren.

De vos komt niet `toevallig in de buurt van gruttogebieden' — hij komt. En hij loopt daar gemakkelijk tientallen kilometers voor per nacht. Een algeheel verbod op de jacht van de vos zal dus zéér verstrekkende gevolgen hebben voor de meeste bodembroeders. Denk ook aan de niet vliegvlugge jongen en oudervogels die gegrepen worden, wat zich doorgaans aan onze waarneming onttrekt.

En dan te bedenken dat de grutto niet op de lijst van beschermde vogels voorkomt van de EU-vogelrichtlijn, terwijl de jacht op de vos in uitgerekend die gebieden verboden zal worden?? Men zou toch het omgekeerde verwachten...

In ons werkgebied kenden wij tot 1998 eigenlijk geen vossenschade van grote betekenis. Voordien betrof dat enkele procenten, hoewel het plaatselijk heel storend was. In 1998 verloren wij 15% van de gruttonesten, in 1999 33% en dit voorjaar 30%. Dat is onaanvaardbaar veel te veel. Plaatselijk was die schade 100%. Een vos ruimt in één nacht alle nesten op, wel meer dan 20 stuks. Dat is dus ook veel meer dan hij kan consumeren. Dat doet een vos ook in een kippenhok: alle kippen doodbijten.

Wij hebben zeker geen hekel aan een vos, zoals zo gemakkelijk gesuggereerd wordt (door wetenschappers). Maar wij hebben in ons land geen grootschalige leefgebieden meer waar gesproken kan worden van een natuurlijk evenwicht. Wij zullen regulerend op moeten treden — dat geldt ten aanzien van alle dieren. Daarvoor behoeft men geen wetenschapper te zijn of onderzoek te doen.

In de IJsseluiterwaarden is niet meer begroeiing van bomen en struiken dan voorheen — dat mag niet eens. Maar ook binnendijks zijn door de jaren heen steeds meer heggen, houtwallen en bomen verdwenen zodat grote open gebieden ontstaan zijn. Van een genoemde achteruitgang van de gruttobiotoop door begroeiing is dus bij ons geen sprake — integendeel. Maar dat hindert de vos echt niet; wij zien de vos zelfs overdag!

De weidevogels zijn niet bestand tegen de vos en de vos komt overal! Waarom afwachten wat er gaat gebeuren als de jacht verboden zal zijn en de grutto's nog harder verdwijnen? En waarom telkens weer het wiel uitvinden en een nieuw onderzoek starten voor meerdere jaren?

Vossenschade bij grutto's, tureluurs en wulpen wordt door ons al jaren nauwkeurig geadministreerd. Dat wordt landelijk door nog veel meer nestbeschermers gedaan. Verdere bewijsvoering is volslagen overbodig. Beleidsmakers zijn heel verkeerd bezig als de jacht op de vos verboden wordt!!

    • F.N.L. Aberson Hattem