Boeren zijn beducht voor drastische onteigeningen

De boerenorganisatie LTO Nederland verzet zich tegen het plan van staatssecretaris Faber (Natuur) om ten behoeve van het inrichten van natuurgebieden agrarische bedrijven vaker te dwingen hun land te verkopen. De organisatie vindt dat de overheid ,,zeer terughoudend'' moet blijven omgaan met het instellen van onteigeningsprocedures tegen boeren en tuinders. Het verkopen van gronden moet op vrijwillige basis blijven verlopen.

Dit heeft een woordvoerder van LTO Nederland gisteren verklaard. ,,Bij het ontwikkelen van natuur is onteigening niet de juiste weg. In de meeste gevallen zijn boeren wel bereid hun grond te verkopen, maar krijgen ze daarvoor een vergoeding die te laag is om er elders een nieuw bedrijf mee op te bouwen. Als je als boer of tuinder een rekensom maakt en daaruit blijkt dat je er bij inschiet, dan is het logisch dat je zegt: ik blijf zitten,'' aldus de woordvoerder van LTO Nederland.

Staatssecretaris Faber stelde vorige maand in een vraaggesprek met deze krant een oude afspraak ter discussie dat het uitkopen van boeren ten behoeve van natuur op basis van vrijwilligheid gaat. ,,Om een kwalitatief hoogwaardig natuurgebied te realiseren mis je soms de medewerking van net die laatste één of twee boeren. Waarom zou je in dat soort gevallen moeten wachten tot die boer zegt: het is nu mijn tijd. Je zult naar het onteigeningsinstrument moeten kunnen grijpen,'' aldus Faber.

De Dienst Landelijk Gebied van het ministerie van LNV, belast met het aankopen van gronden ten behoeve van natuur en landschap, stelde onlangs in het jaarverslag over 1999 dat het verwerven van grond met name in de Randstad en rond de middelgrote steden stagneert, omdat grondeigenaren, veelal boeren, hun grond weigeren te verkopen. De dienst stelt voor om minder terughoudend te zijn met onteigenen. Ook schrijft de dienst dat het lastiger is geworden om bedrijven te verplaatsen naar zeekleigebieden in het noorden en het zuidwesten, omdat ook daar de grondprijzen fors gestegen zijn.

LTO Nederland vindt dat boeren schadeloos moeten worden gesteld als hun bedrijf, op vrijwillige basis, verdwijnt uit een gebied dat door de provincie is aangewezen als onderdeel van de ecologische hoofdstructuur.

Makelaar-rentmeester Fons Keurntjes, werkzaam bij LTO Vastgoed in Doetinchem, vindt dat levensvatbare bedrijven op vrijwillige basis moeten worden uitgekocht volgens de waardering zoals die wordt gebruikt bij onteigeningen. Dat scheelt volgens Keurntjes gemiddeld tientallen procenten, voldoende om elders een nieuw bedrijf op te bouwen.

LTO Nederland meent verder dat als er geen alternatieve locatie voorhanden is, het bedrijf een schadevergoeding moet krijgen voor de nadelige effecten van het aanwijzen van gronden in de omgeving tot natuurgebied.