Orde op de geldmarkt hersteld

De geldmarkt herstelde zich in de afgelopen week van het einde van de reserveperiode die een week eerder de markt deed opleven.

De overtollige liquide middelen die de financiële instellingen toen op de depositofaciliteit stalden, werden in de verslagweek weer van deze rekening afgehaald. Daardoor nam het uitstaande bedrag op deze rekening met 3,7 miljard euro af.

Verder verviel in de verslagweek één van de drie langerlopende herfinancieringstransacties. Deze transacties hebben tot doel financiële instellingen te voorzien van middelen voor een termijn van drie maanden, fors langer dan de basisherfinanciering die een looptijd heeft van twee weken.

Zij zijn met name bedoeld voor kleinere marktpartijen voor wie de operationele kosten van inschrijving op de basisherfinanciering relatief hoog zijn. De transactie die verviel, werd vervangen door een 5 miljard euro kleinere van 15 miljard. Daarmee bereikte de transactie als eerste van de drie het oude niveau van vóór december 1999.

In verband met de millenniumwisseling verschafte de ECB de markt namelijk extra liquiditeit door de langerlopende herfinancieringen te verhogen tot 25 miljard euro. Later werden ze weer afgebouwd in stappen van 5 miljard euro tot het oude niveau van 15 miljard euro.

Het totaal bedrag van de langerlopende transacties kwam uit op 55 miljard euro.Naast de verschraling van de langerlopende herfinancieringsfaciliteit verkrapte de geldmarkt door belastingafdrachten in het eurogebied. Deze zijn terug te vinden in een toename van de post schatkistsaldi met 14,2 miljard euro tot 56,7 miljard. Verder nam, vanwege de vakantieperiode, het aantal bankbiljetten in omloop toe met bijna 1 miljard euro.

Ter compensatie van deze verkrappende mutaties verving het Eurosysteem in de verslagweek een basisherfinancieringsfaciliteit met een 18 miljard euro grotere faciliteit van 118 miljard euro. Op deze faciliteit schreven 739 partijen in voor een bedrag van 211,5 miljard euro. Het marginale tarief waartegen het Eurosysteem toewees bedroeg 4,30 procent. Daarmee klom het marginale tarief, ondanks de ruime toewijzing, enigszins op.

Per saldo leidden deze mutaties tot een verruiming van de geldmarkt met 2,3 miljard euro. Deze is terug te vinden in de post reserverekening, die toenam tot 113,4 miljard euro.

Bron: ING Economisch Bureau