Kabinet: meer betaald verlof werkende ouders

Het kabinet gaat het betaald ouderschapsverlof bevorderen met een fiscale stimuleringsmaatregel.

Het is de bedoeling is dat werkgevers en werknemers individueel of in het kader van de CAO's hierover eerder afspraken gaan maken. Het kabinet heeft gisteren met een voorstel hierover van staatssecretaris Verstand (Emancipatiezaken) ingestemd.

Het voorstel betrof een fiscale vergoeding voor werkgevers van vijftig procent indien zij zeventig procent van het minimumloon (ongeveer 1.400 gulden netto per maand) uitkeren voor betaald ouderschapsverlof. Dit komt neer op een vergoeding van 700 gulden per maand. Het voorstel zou het rijk ongeveer 250 miljoen gulden kosten.

Of de maatregel er daadwerkelijk zo uit zal zien, is nog onduidelijk. De preciese uitwerking komt nog in augustus aan bod bij de discussie in het kabinet over de begroting voor het jaar 2001.

Premier Kok zei gisteren na afloop van de ministerraad het ouderschapsverlof van groot belang te vinden, omdat jonge ouders hiermee beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt.

Kok: ,,Nederland loopt achter als het gaat om participatie van beide ouders op de arbeidsmarkt. Ouderschapsverlof is een goed middel om hier iets aan te doen.''

Het kabinet vond echter een wettelijk recht op ouderschapsverlof te ver gaan. Het bevorderen van vrijwillige afspraken tussen sociale partners past volgens hem meer bij deze tijd. ,,Bovendien beklijven maatregelen die op basis van eigen verantwoordelijkheid zijn genomen het beste. Ik denk dat een wettelijk recht niet nodig is. Bedrijven beseffen voldoende dat ze goede regelingen moeten maken om interessant te blijven als werkgever'', aldus Kok.

Uit een evaluatie van het ministerie van Sociale Zaken blijkt dat werknemers worden belemmerd om na de geboorte van een kind verlof op te nemen omdat het loon tijdens dat verlof niet doorbetaald wordt. Van de ouders die er op grond van CAO-afspraken recht op hebben, maakt 78 procent er om deze reden geen gebruik van.

Van de vaders maakt niet meer dan 12 procent gebruik van de regeling, terwijl 28 procent van de moeders ouderschapsverlof opneemt. In zes procent van de afgesloten CAO's wordt ouderschapsverlof wel doorbetaald. In die sectoren nemen vijf maal zoveel ouders verlof op.

Het kabinet heeft gisteren verder besloten de Wet op de Loonbaanondebreking te verbeteren. In die wet is geregeld dat werknemers die verlof opnemen voor zorg of studie, financieel gesteund worden.

Uit een eerste evaluatie van deze wet blijkt dat die nog erg onbekend is. Bovendien is de financiële tegemoetkoming te beperkt.