Geldmarkt rekent op renteverhoging

De Europese Centrale Bank besloot een kleine vier weken geleden de herfinancieringsrente, de marginale beleningsrente en de depositorente met 25 basispunten te verhogen tot respectievelijk 3,75, 4,75 en 2,75 procent. Morgen komt het beleidsbepalende comité van de ECB weer bijeen om te beslissen over een eventuele verdere wijziging van haar officiële rentetarieven.

De geldmarktpartijen houden over het algemeen rekening met een renteverhoging van 25 basispunten. Eén van de aanwijzingen hiervoor is de nog altijd zeer hoge inschrijving op de herfinancieringsregeling. Het tarief van deze regeling ligt, in het huidige klimaat van verwachte renteverhogingen, ruim onder de daggeldrente. De herfinancieringsregeling is dus een voordelige manier om aan liquiditeiten te komen.

De banken toonden hun massale belangstelling door voor een bedrag van ruim 6.574 miljard euro op de nieuwe lening in te schrijven. Slechts 1,0 procent van het bedrag werd uiteindelijk toegewezen. Dit is het laagste toewijzingspercentage uit de geschiedenis van het Eurosysteem. Naast de hoge inschrijving duiden ook de oplopende geldmarkttarieven op een verwachte renteverhoging. Zo steeg de driemaands interbancaire rente in de verslagweek met 13 basispunten tot 4,46 procent. De een- en tweemaands tarieven namen met ongeveer dezelfde omvang toe.

De nieuwe herfinancieringstransactie zorgde voor een verruiming van de geldmarkt met een kleine 2 miljard euro. Andere geldmarktverruimende mutaties vloeiden voort uit een afname van het aantal `bankbiljetten in omloop' en een daling van de schatkistsaldi. De bankbiljettencirculatie nam af met een bedrag van 2,5 miljard euro. De post `schatkistsaldi' daalde als gevolg van inkomsten en uitgaven van voornamelijk de Italiaanse en Spaanse overheid. Per saldo verruimde de geldmarkt, waardoor de aanhouding op de reserverekening met 14 miljard euro toenam. Het bedrag dat de banken gezamenlijk bij het Eurosysteem op de reserverekening aanhouden komt daarmee uit op 118,4 miljard euro. Gemiddeld hebben de banken deze reserveperiode 112,5 miljard euro per dag aangehouden. Hiermee voldoen zij vooralsnog ruim aan de reserveverplichting van 111,5 miljard euro.

Bron: ING Economisch Bureau