`Bebouwing rond steden beperken'

Minister Pronk (VROM) wil rondom de stedelijke gebieden in Nederland een rode contour leggen waarbuiten in principe niet gebouwd mag worden.

Met het instellen van rode contouren willen Pronk en verschillende maatschappelijke organisaties een ongebreidelde groei van de bebouwing buiten de steden tegengaan. De contour moet een impuls geven aan intensiever gebruik van de ruimte binnen het bestaande stedelijke gebied. Bestaande plannen voor uitbreiding tot 2010 mogen gewoon worden uitgevoerd.

Dit heeft Pronk deze week gezegd bij het zogeheten groene polderoverleg in Den Haag. In dit overleg zitten zeventien maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij het ontwerp van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening van minister Pronk. Deze nota wordt de komende maanden voorbereid en komt naar verwachting dit najaar uit.

Steden in dezelfde regio zouden meer gezamenlijk beleid moeten ontwikkelen om te voorkomen dat ze naar elkaar toe groeien en de open ruimten dichtslibben.

In deze stedelijke netwerken moet niet apart worden gekeken naar steden, natuurgebieden en infrastructuur, maar naar het gebied als geheel. Als voorbeeld geldt het initiatief van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht om samen te werken in de Deltametropool. Ook Leiden en Dordrecht hebben zich hierbij aangesloten.

Pronk is verder van plan groene contouren te leggen rondom gebieden die om ecologische, cultuurhistorische en landschappelijke redenen waardevol zijn. Binnen deze groene contouren zijn stedelijke functies in principe niet toegestaan. Welke gebieden dat zijn, hoe ruim de grenzen worden getrokken en wat binnen de contour is geoorloofd, is op dit moment nog niet bekend.

Voor gebieden die buiten de rode en groene contouren vallen, willen Pronk en de maatschappelijke organisaties een verbetering van de kwaliteit van natuur en landschap. Een meer evenwichtige verdeling tussen stedelijke en natuurlijke functies is dringend gewenst om de zogenoemde `verrommeling' (natuurgebieden die vermengd worden met uitbreidende bedrijvigheid) van het platteland tegen te gaan.

    • Arjen Schreuder