Op rand van tolerantiegrens

Justitie

Bij het ministerie van Justitie wil het niet vlotten met de verbetering van het financieel beheer. In 1998 stuitte de Rekenkamer op deels ernstige tekortkomingen en vorig jaar blijken er op dit punt slechts ,,weinig merkbare vorderingen te zijn gemaakt'', schrijft de Rekenkamer.

Er bestaan nog altijd tekortkomingen, dan wel ernstige tekortkomingen, bij bijvoorbeeld de automatisering, de personele uitgaven, het naleven van de plicht bepaalde aanbestedingen op Europees niveau te doen, het `parkeren' van begrotingsgeld en de financiering van de Stichting Reclassering Nederland.

Ook op de administratie van het departement heeft de Rekenkamer het nodige aan te merken. Wel worden de kosten voor het bewaken van burgerluchthavens nu zodanig in de hand gehouden dat er geen tekortkomingen meer zijn geregistreerd.

Dat geldt ook voor de administratieve organisatie van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD), dat na een aantal jaren overigens weer naar Binnenlandse Zaken is verhuisd.

De meeste zorg heeft de Rekenkamer over het feit dat Justitie de plicht aan de laars lapt om aanbestedingen boven een bepaald bedrag in alle EU-lidstaten open te stellen.

Vorig jaar was om die reden een bedrag van 21,4 miljoen gulden aan uitgaven onrechtmatig. Van nog eens 27,8 miljoen gulden is onduidelijk of daaraan wel een Europese aanbesteding vooraf is gegaan. Voor een totaal van 49,2 miljoen gulden is daarom de zogeheten `tolerantiegrens' van de Rekenkamer `wel en niet overschreden'. Dit kan inhouden dat het ministerie `mogelijk als geheel' niet de handtekening van de accountant krijgt. De Rekenkamer acht het al jaren voortdurende negeren van de Europese aanbestedingsregels zo ernstig dat er een nader `bezwaaronderzoek' wordt uitgevoerd.

Het departement beschikt bovendien over een gebrekkig functionerende interne controle bij de personeelsafdelingen en de salarisadministratie. ,,Dit alles leidt tot de conclusie dat er vorig jaar ernstige tekortkomingen zijn geconstateerd in het financieel beheer rondom personele uitgaven en ontvangsten'', zo stelt de Rekenkamer.

,,De regelgeving voor de aanspraken en uitbetalingen van verlof (er is een stuwmeer van nog openstaande vrije dagen) is in 1999 weliswaar aangepast, maar de toepassing daarvan is voor een deel nog steeds in strijd met diezelfde regelgeving.''

Bij de Stichting Reclassering Nederland was het in 1998 een chaos en vorig jaar is er weinig verbeterd, meent de Rekenkamer. Minister Korthals is gevraagd maatregelen te nemen die in elk geval eind dit jaar resultaat moeten opleveren.

Kritiek hebben de controleurs van de Rekenkamer ook op het feit dat de Tweede Kamer niet adequaat wordt geïnformeerd over de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) die voor een groot deel het vreemdelingenbeleid uitvoert. Vragen uit de Kamer over budget, personeelsformatie, aantallen beslissingen en doorlooptijden van asielverzoeken bleven vorig jaar allemaal liggen.

Ook belangrijke vragen uit de Tweede Kamer over de gang van zaken bij het jeugdbeleid en de bestrijding van jeugdcriminaliteit zijn door de bewindsman niet binnen de gestelde termijn beantwoord.

    • Bram Pols