DE JUISTE VRAGEN

Clemens Cornielje, Tweede-Kamerlid (VVD), lid van de commissie die `Derde Woensdag' heeft voorbereid:

``De Tweede Kamer verschaft zichzelf steeds meer middelen om beter de vinger aan de pols

te kunnen houden bij de regering. Gerichte behandeling van jaarverslagen is daar een uiting van. Maar er zijn er veel meer – en dan doel ik niet alleen op parlementaire onderzoeken en enquêtes waarnaar vaak zoveel aandacht uitgaat.

De Kamercommissie voor Onderwijs behandelt sinds enkele jaren het Onderwijsverslag van de inspecteur-generaal voor het onderwijs. Dat levert een schat aan informatie op: over achterstandsbeleid, over taalmethodes die wel zijn ontwikkeld maar waarmee scholen niet bekend zijn. Op deze manier zou de

Kamer ook heel gericht kunnen kijken naar andere sectoren in

de samenleving. Het is de bedoeling dat dit de komende jaren meer en meer gaat gebeuren.

De Kamer vraagt nu ook steeds vaker voortgangrapportages over de invoering van nieuwe wetten. In veel wetten staat een artikel dat meestal een dode letter is: `Over vijf jaar wordt deze wet geëvalueerd.' Bij vernieuwingen in het onderwijs, zoals de invoering van de tweede fase bij havo en vwo en van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, vraagt de Kamer nu iedere drie maanden een verslag over de ervaringen en de problemen in de praktijk. Op die manier is de Kamer in een veel vroeger stadium, stap voor stap, betrokken bij het signaleren en oplossen van problemen.

De Kamer houdt ook vaker hoorzittingen om kennis te nemen van de opvattingen van mensen met praktijkervaring. Er worden aparte groepen ingesteld voor monitoring (toezicht houden, red.), zoals bij de uitbreiding van basisscholen om klassenverkleining mogelijk te maken. Voor de huisvesting van de kleinere klassen is 1,6 miljard gulden uitgetrokken. De Kamer ziet er scherp op toe dat dit geld tijdig en efficiënt wordt besteed.

Al deze middelen dragen ertoe bij dat de Kamer haar controlefunctie versterkt. De controle zal zich absoluut niet toespitsen op de behandeling van de jaarverslagen in het voorjaar, hoewel dat hopelijk zal uitgroeien tot een belangrijk moment in het parlementaire jaar. Controlemiddelen heeft de Kamer inmiddels voldoende. Het is nu vooral zaak de juiste vragen te formuleren en per onderwerp de juiste onderzoeksmethode te kiezen. Wat dat betreft heeft de Kamer nog veel te leren.''

    • Gijsbert van Es