`Overheidsgeld beter controleren'

Het kabinet oefent onvoldoende controle uit op ambtelijke diensten die op afstand van ministeries opereren. De Algemene Rekenkamer concludeert dit na onderzoek van de departementale jaarverslagen die minister Zalm (Financiën) vanmorgen heeft aangeboden aan de Tweede Kamer.

De Rekenkamer stelt dat financiële verantwoording tekortschiet bij onder meer de politiekorpsen, de Koninklijke Luchtmacht en de Rijksgebouwendienst. De Rekenkamer zal de luchtmacht en de Rijksgebouwendienst onderwerpen aan extra onderzoek (zogenoemd bezwaaronderzoek). Ditzelfde staat het ministerie van Justitie te wachten wegens het stelselmatig onvoldoende naleven van Europese regels voor openbare aanbesteding van contracten. Diverse andere departementen schieten eveneens tekort bij openbare aanbesteding volgens EU-regels.

Tekortkomingen heeft de Rekenkamer ook vastgesteld bij het toezicht op diverse `agentschappen', die rechtstreeks vallen onder departementen maar die bedrijfsmatig opereren. Dit geldt onder meer voor het KNMI (meteorologie), het RIVM (volksgezondheid, milieu) en CBS (statistiek). De Rekenkamer toont zich teleurgesteld dat agentschappen hun interne controle niet op orde hebben, omdat deze ambtelijke diensten in de afgelopen jaren juist zijn verzelfstandigd om een doelmatiger financieel beheer mogelijk te maken.

In de Tweede Kamer is vanmorgen voor de eerste maal een zogenoemde `Dag van de Verantwoording' gehouden, waarop de jaarverslagen over 1999 aan het parlement zijn aangeboden. Het is de bedoeling dat de minister van Financiën voortaan jaarlijks op de `derde woensdag in mei' naar het Kamer komt om de jaarverslagen met de verantwoording over het afgelopen jaar aan te bieden. De verslagen gaan vergezeld van onderzoek door de Algemene Rekenkamer.

Alle fractievoorzitters in de Kamer noemen de verantwoordingsdag ,,een goede start''. Maar tegelijkertijd constateren zij dat ,,er nog veel moet verbeteren'' om echt inzicht te krijgen in de manier waarop overheidsgeld precies is besteed en welke resultaten daarmee zijn behaald. Kritiek is er op het ontbreken van informatie en een te rooskleurige voorstelling van zaken die ministeries zouden geven.

PARADOX: pagina 9