Overschotprobleem

In zijn artikel `Overschotprobleem' (NRC Handelsblad, 4 mei), meldt Flip de Kam dat vanaf 2001 de overheid jaarlijks 14 miljard gulden gaat bijdragen in de volksverzekeringen. Enige toelichting lijkt hier wel op zijn plaats.

Als technisch gevolg van de invoering van de heffingskorting (tax-credit) bij het Belastingplan 2001 ontstaat er een verschuiving van premieopbrengst naar belasting ten bedrage van 14 miljard gulden.

Uiteraard dient dit door de fiscus te worden teruggestort aan de volksverzekeringen. Deze operatie aan te merken als rijksbijdrage aan die verzekeringen is dan ook een misleidende voorstelling van zaken.

Bovendien voorbarig, want pas in het in september a.s. in te dienen herziene belastingplan 2001 zal een voorstel hiertoe aan het parlement worden voorgelegd.

Bedenkelijk is ook De Kam's voorstel om terwille van een fraaier begrotingsbeeld die terugstorting achterwege te laten en daarmee de volksverzekeringen en dus de premiebetalers te laten opdraaien voor de financiële gevolgen van de tax-credit hobby.

Overigens is het merkwaardig dat noch in de `Verkenning' noch in het wetsvoorstel Belasting 2001 en de toelichting melding werd gemaakt van deze kostbare complicatie, met de daaruit voortvloeiende sluipende fiscalisering van de volksverzekeringen.

Hetzelfde geldt trouwens voor het eveneens verzwegen feit dat vanaf 2001 de inkomens uit beleggingen niet meer bijdragen aan de premies volksverzekeringen, zodat bijvoorbeeld gefortuneerde renteniers gratis onder de AWBZ (en straks de basisverzekering) verzekerd zullen zijn.

    • Mr. A.M. van Dusseldorp