Architectuur

Voor de architectuur en stedenbouw vraagt de Raad voor Cultuur in het advies om 4,65 miljoen gulden aan extra middelen.

Dit komt grotendeels ten goede aan bestaande instellingen als het Nederlands Architectuurinstituut (ruim 2,5 miljoen) en het Berlage Instituut (ruim 3,5 ton) en, voor een klein deel, aan nieuwe aanvragers van subsidie als Archined. Anderhalf miljoen gulden moet worden besteed aan een op te richten Internationale Architectuurbiënnale. De Raad stelt vast dat Nederland in hoog tempo `transformeert'. De ruimtelijke ordening wordt grotendeels gestuurd door `economische en infrastructurele' krachten, aldus de Raad, maar heeft ook altijd ook een culturele kant heeft. Het besef hiervan moet worden bevorderd, vindt de Raad.

De Raad pleit daarom voor een integrale `culturele planologie' waarin architectuur, stedenbouw en het monumentenzorg en archeologiebeleid een plaats krijgen. De Raad is voorstander van meer centrale regie in de ruimtelijke ordening. De Raad is gecharmeerd van het idee om naast de Rijksbouwmeester een rijkslandschapsmeester aan te stellen. Ook over de nota Belvedere van staatssecretaris van Cultuur Van der Ploeg, een pleidooi om oude cultuursporen als uitgangspunt voor de inrichting van het land te nemen, oordeelt de Raad positief.

Bij monumentenzorg stelt de Raad vast dat er ondanks het in 1999 vastgestelde extra budget van 5,2 miljard voor de `kanjerproblematiek' nog altijd 3,2 miljard gulden aan rijksmiddelen ontbreekt. Afgezien hiervan vraagt de Raad om nog in totaal ruim 2 miljoen gulden extra, waarvan 1,5 miljoen voor de Rijksdienst Monumentenzorg. Voor archeologie pleit de Raad voor 580.000 gulden extra subsidies aan verschillende instellingen.